Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teren; daar de Engelen, in sterkte en kracht meerder zijnde, geen lasterlijk oordeel tegen hen voor den Heer voortbrengen.

•Maar dezen, als onredelijke dieren, die de natuur volgen en voortgebragt zijn, om gevangen en gedood te worden, dewijl zij lasteren, hetgeen zij niet verstaan, zullen in hunne verdorvenheid verdorven worden, en zullen verkrijgen den loon der ongeregtigheid."

• Zij achten (namelijk de geheele Antichristenheid) de dagelijksche weelde hun vermaak."

• Zij zijn vlekken en smetten."

•Zijn weelderig in hunne bedriegerijen, als zij in de maaltijden met u zijn."

•Hebben oogen vol overspel." •Houden niet op van zondigen." •Verlokken de onvaste zielen."

• Hebben het hart geoefend in gierigheid, kinderen der vervloeking."

•Zij hebben den regten weg veriaten, zijn verdwaald en volgen den weg van balaSm , den zoon van bosor, die den loon der ongeregtigheid liefgehad heeft, maar hij heeft de bestraffing zijner ongeregtigheid gehad, want het jukdragende stomme dier, sprekende met menschenstem, heeft des Profeten dwaasheid verhinderd!"

Gij dan, geliefden! zulks te voren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke menschen mede afgerukt wordt en uitvalt van uwe vastigheid (2 Petri. UI : 17).

De woorden en waarschuwingen des Apostels zijn dus naauwkeurig dezelfde, welke de Heere zelf bij de verkondiging van de laatste dagen en de toekomst uitspreekt. Na het heengaan van christus en den uitgang der Apostelen zullen valsche Christussen, valsche profeten binnen de kerk komen, bedriegers, die als werktuigen van Satan tot dwaling zullen verleiden, ook de uitverkorenen. De herinnering aan biliam stelt ons tamelijk klaar de gansche zaak voor, en laat ons den Antichrist erkenuen. Hij herhaalt echter den troost, dat ons wel des verdraagzaamheid Gods en de vertraging van de toekomst des Heeren moeijelijk zal zijn en waarschuwt voor twijfel

Sluiten