Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanneer wij zien, dat het na christus zoo erg in de wereld zal toegaan, als voor christus. De grond is dezelfde: de volheid der uitverkorenen moet geboren, bekeerd, ingezameld worden, gelijk het voor den zondvloed geschiedde. Wanneer behouden is, wat te behouden was, dan zal Christus ook met Zijn gerigt niet vertragen. Indien dus de ongeregtigheid de overhand neemt, de liefde verkoudt, de Antichrist zijn bedrog zegevierend uitbreidt, maar de Heer het verbond met Zijne geloovigen versterkt; dan is dit slechts eene vervulling van datgene, wat ons jezus christus en Zijn dienstknecht petrus voorzegd hebben. Het is dan de tijd, om het hoofd op te heffen, omdat de dag des oordeels cn der verdoemenis der goddeloozen nadert. Ons dunkt de langmoedigheid Gods eene vertraging, terwijl wij vergeten, dat voor God en in de eeuwigheid duizend jaar als een dag zijn (2 Petri III : 8).

IX.

VERVOLG. PAULUS.

De eerste ernstige waarschuwing voor den Antichrist vinden wij in den zendbrief aan de Galaten. Hier had de verborgene boosheid zich het eerst begonnen te openbaren. Wat wij in onze dagen het Pelagianismus noemen, namelijk de leer van de verdienstelijkheid van goede werken ter verkrijging der zaligheid, had door lieden van aanzien gefaaeht zich in te dringen. Tegen deze leer treedt de Apostel waarschuwend eu bestraffend op. »Ik verwonder mij: dat gij zoo haast wijkende van dengenen, die u in de genade van christus geroepen heeft, overgebragt wordt, tot een ander Evangelie, daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van christus willen verkeeren. Doch al ware het ook,

6-

Sluiten