Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geregtigheid wordt aireede gewrocht; alleenlijk, die hem nu wederhoudt, die zal hem wcderhouden tot dat hij nit het midden zal weggedaan worden, en alsdan zal de ongeregtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst

«Hem zegge ik, wiens toekomst is naar de werkingen des Satans, in alle kracht en teekenen en wonderen der lengen; en in alle verleiding der unregtvaardigheid in degenen die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden.

«En daarom zal hnn God zenden eene kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden gelooven; opdat zij alle veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongeregtigheid."

Bij deze ernstige uiteenzetting en waarschuwing ten opzigte van den Antichrist komeu nog andere zeer duidelijke woorden, die over hunne beteekenis geeu twijfel toelaten. (1 Tim. Hl : 16).

Buiten allen twijfel is de verborgenheid der godzaligheid groot: God is geopenbaard in het vleesch, is geregtvaardigd in den Geest, is gezien van de Engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerhjkheid!

Maar helaas niet allen, die den naam van jezus aannemen, zijn het Evangelie gehoorzaam en vergenoegen zich niet met de gezonde woorden van onzen Heer jezus christus en met de leer, die naar de godzaligheid is. (I Tim. VI : 3—6). Men is opgeblazen en weet niets; maar raast omtrent twistvragen en woordenstrijd, uit welke komt nijd, twist, lastering, kwade nadenkingen, verkeerde krakeelingen van menschen die een verdorven verstand hebben eu van de waarheid beroofd zijn, mcenende, dat de godzaligheid een gewin zij."

Maar gij weet, dat in de laatste dagen zware tijden zullen ontstaan. Want de menschen zullen zijn liefhebbers van zich zeiven, geldgierig, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars, den ouderen ongeaoor-

Sluiten