Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods, hebbende eene gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook eenen afkeer van dezen. (2 Tim. III i 1—5).

Verder schildert hij den laats ten tijd: als een tijd, dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar ketelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zich zeiven leeraars opgaderen naar hunne eigene begeerlijkheden, en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keeren tot fabelen." (2 Tim. IV : 3 en 4).

Vatten wij nu alles, wat de heilige Apostel in deze plaatsen der Christenheid openbaart, te zamen; dan volgt daaruit deze hoogst gcwigtige leer:

1. In de Christelijke kerk, van hare grondvesting tot op de wederkomst van jezus Christus en de voleinding van Zijn rijk, zal een voortdurende zware strijd tusschen het licht en de duisternis gevoerd worden. Want zoo lang wij op aarde leven, zijn wij van de verzoekingen van Satan, die ook in de Christelijke kerk zijn onkruid zaait, niet verschoond.

Dit zaad des Boozen, dat de Christenheid dezelfde gestalte doet aannemen, welke het heidendom had voor dat de wereld verlost was zal beginnen te ontkiemen, zoodra de vaderen ontslapen zijn, en opgekweekt worden door menschen, die zich Christenen noemen, en toch slechts werktuigen van Satan zijn.

2. De oude zonde; welke daarin bestaat, dat men de leugen meer gelooft, dan de waarheid, omdat zij met de verdorven natuur beter overeenkomt, zal dit indringen en toenemen des verderfs bevorderen, tot dat de menschen de gezonde waarheid niet meer willen verdragen, Zij zullen daarom door de ergste dwaalleer (ketterij) bevangen worden. Zij zullen ook de getrouwe dienstknechten van Christus, die hun Gods waarheid verkondigen, niet willen dulden, en daarom, in plaats van" de geesten te beproeven, of zij uit God zijn, zich zeiven

Sluiten