Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dwaallccraars (ketters) opgaderen, die naar hunne eigene begeerlijkheden die hun gehoor met fabelen (romans, legenden en sprookjes) zullen

Meijemvji;

3. God zal hun dit alles ook toelaten, zoo als Hij de beproeving van job toeliet; dengenen die verloren gaan, tot straf daarvoor, dat zij de liefde der waarheid niet hebben aangenomen, eu welgevallen hadden aan de gruwelijke zonden dergenen, die Gods waarheid veranderd hebben in de leugen. Dan zullen ook al die gruwelijke ondeugden, te voorschijn komen, die eens de Heidenwereld hebben geschandvlekt, en met den afval der wereld van christus eindigen.

4. Dit alles zal echter bestuurd en volvoerd worden door Satan, die zich tot dat doel van diegenen zal bedienen» welke bedektelijk leugenlceraars zyn. Deze werktuigen zijner vijandschap tegen God, eu zijner wraak tegen christus, die hem den kop vermorseld heeft, zal hij:

o. Buiten de kerk vinden, in de geweldhebbers en overheden der aarde, die in de duisternis dezer wereld heerschen. Dit waren in den beginne de Joden en vooral hunne Oudsten en Hoogepriesters dan de opvolgers van augustus, die zich als Goddelijke Wezens offeren en altaren bouwen lieten. Later kwam Mohammed in hunne plaats en bestormt en verleidt de Christenheid tot op den huidigen dag.

b. Binnen de kerk. Daar traden terstond dwaalleeraars op zoo als cerinthus en arius. Het gevaarlijkste werktuig van Satan werd echter ongetwijfeld de Ongeregtige. Deze is het, die ons als een mensch gekenschetst wordt, welke door den draak of Satan in alle kracht der leugen toegerust, om allerlei teekenen1 en wonderen te doen, tegen den Heere jezus christus ovcrgesteld wordt. Zoo als God Zijnen Zoon jezus christus in de wereld zond, opdat Hij het werk van Satan verstoren zou; zoo zendt en zet Satan de mensch der zonde in de wereld, opdat Hij het werk van jezus christus verstore. Daarom wordt hij ook Antichrist genoemd.

Geheel valscb zijn de voorstellingen , welke de meeste Christenen van de verschijning en werkzaamheid van den Antichrist hebben, als zij zich daaronder een gruwelijk wezen voorstellen, dat in» den laat-

Sluiten