Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het verschijnen van dezen Satansdienaar, heeft niet in den laatsten tijd plaats; maar reeds in de dagen des Apostels zelf wrocht hij in het verborgen; hij zal zoodra de mensch, die zijn openlijk verschijnen hindert, weggenomen is, optreden, en blijven tot op de wederkomst van christus, die hem verdoen zal door den Geest Zijns monds en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst. Deze woorden moeten derhalve door allen betracht worden, welke luiden: «Want de verborgenheid der ongeregtigheid wordt aireede gewrocht; alleenlijk die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden, tot dat hij uit het midden zal weggedaan worden; en alsdan zal de ongeregtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst (2 Thess. II: 7, 8).

De Antichrist wordt dus eenvoudig de ongeregtige genoemd. Deze benaming geeft ons eenen mensch te kennen, die met de eigenschappen des Duivels, welke eenvoudig de Booze genoemd wordt, bedeeld is, met het booze bevangen, in de magt van den Booze, dus zijn werktuig is. Satan zal hem uitrusten mét zijne krachten en eigenschappen, die leugenachtig zijn, en niet anders zijn kunnen. Zij komen ons verwonderlijk voor, omdat Satan zelf oorspronkelijk tot eene hoogere, met grootere, dan menschelijke: gaven, uitgeruste klasse van wezens toebehoort. Dit' drijven zal duren, van het eerste verborgen woelen in de dagen van den Apostel paulus aan, tot de wederkomst van christus met den adem Zijns mon ds, dus Gods Woord, en tot de eindelijke komst van christus in zijne toekomst. De adem des monds van christus , het woord treft hem doodelijk; maar de komst des Heeren zelve maakt eeneinde aan hem! Het is onbegrijpelijk, hoe de Christenheid tot uu toe, zoo ligtetijk over alle voorzeggingen des Nieuwen Testaments kan heenlonpen, dat in de laatste honderd jaren, er schier niet meer aangedacht werd. Is het welligt daarom, dat hare vervulling zoo nabij is? — De tijd, dien de Antichrist zal blijven, is dus onherroepelijk en duidelijk bepaald; van paulus aan tot op de wederkomst van jezus christus!

Sluiten