Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dc Antichrist onopgemerkt binnen sluipen, als de menscheu sliepen, in dc rust en veiligheid van het eigene heiligdom, moest de vijand het zaad uitstrooijen. Eerst in het vervolg moest het ontkiemen en openlijk en eindelijk sterk worden; maar in den laatsten tijd moest het eerst tot de erkentenis komen, dat het den Antichrist isOm te vernemen hoe de zaak in onze dagen staat, gaan wij in- het onderzoek van de woorden des Apostels voort.

Het achtste vers luidt: «En alsdan zal de ongeregtige geopenbaard worden, denwelken de Heer verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst."

Het verdoen door den Heer wordt ouderscheiden van het einde door de verschijning der toekomst van jezus. Tusschenbeide ligt dus een zekere tijd. De Geest des monds van christus verdoet hem, is de oorzaak en het middel van zijnen val; maar de verschijning der toekomst van christus maakt een volkomen einde aan den Antichrist. Maar de Geest Zijns monds is Zijn woord! Deze uitspraak des Apostels beduidt alzoo, dat de magt van het woord Gods, de Adem , des Heiligen Geestes, uitgaande tegen de Satanische magt dezer op elkander volgende gewelddadige menschen, de volkomene vernietiging van hen banen zal; maar het einde zal plotseling en verschrikkelijk zijn; want onze Heer zal het bewerkstelligen door de verschijning Zijner toekomst! Hebben wij alzoo het afnemen van den Antichrist gezien, toch zagen wij nog zijnen val, zijn einde niet, en hebben dit dagelijks te verwachten. Er volgt nog uit de woorden van paulus : Nadat dit in de magt des Boozen werkzame wezen, Antichrist genoemd, zich ongemerkt verheven heeft tot de schitterendste overwinningen, zal het onmerkbaar van lieverlede dalen tot eenen plotselingen, geweldigen ondergang.

Gelijk wij boven aanmerkten, ligt in de toelating van dezen mensch, die een volmaakt werktuig van Satan is, de besturende geregtigheid Gods. «Daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet hebben aangenomen, om zalig te worden." Jezus christus de Zone Gods, heeft in de volheid des tijds, het geheele werk der verlossing voltooid.

Sluiten