Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat den vaderen gedurende vierduizend jaren beloofd, door de Profeten verkondigd, en door God voorbereid was, werd in Hem vervuld. De boden des Heeren verkondigen dit aan de wereld, en noodigen alle menschen tot de genade en zaligheid uit. De mensch behoeft niets te offeren, slechts aan te nemen! Maar zelfs die, welke het aannemen, en zonder verdiensten uit genade aangenomen zijn, verlangen naar de vleescbpotten van Egypte, naar de altaren der afgoden terug. Zij hebben de duisternis meer lief dan het licht! Satan maakt zich deze liefde tot de wereld en wat in de wereld is, ten nutte, en God straft, omdat zij de liefde der waarheid niet aannemen, door de toelating der zware verzoeking. Alle kracht en wonderen der leugen, in teekenen, die de wonderen des Heeren nabootsten, worden zigtbaar; en zij zijn het, door welke de onder des Boozen hand werkende mensch der zonde diegenen, welke wegens de liefde tot de leugen verloren gaan, verleidt. «Daarom zal hun God zenden eene kracht der dwaling, dus eene het Evangelie ontleende, maar tegengestelde leer zenden, dat zij de leugen gelooven!" Dit is het gerigt en de straf Gods, «Over allen, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongeregtigheid."

De Antichrist is volgens deze plaats een gezworen vijand des Heeren ; want hij trekt de menschen, die in jezus Naam gedoopt, en Hem daardoor zijn opgedragen geworden, met leugenkrachten en valsche wonderen, tot zich. En waartoe zou hij zich anders van de verdichte en valsche wonderen bedienen, dan om zoo mogelijk ook de uitverkorenen, de vrienden des Heeren te verleiden? Maar daarom neemt hij ook den naam en de houding van den besten vriend des Heeren aan! Het schijnt ook, dat deze Antichrist niet alleen blijven zal op zijnen overweldigden troon, maar een deel van het menschdom aan zijne wetten werkelijk onderwerpen zal. Ook schijnt een deel van dit volk, door zijne leugens bedrogen te worden, zonder aan zijne schuld deel te hebben. Dit bedrog en deze verblinding der volken, moet des te gevaarlijker zijn, daar de Antichrist zijne ïcugens zoowel

Sluiten