Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door uiterlijke magt, als geestelijke misleidingen in verdichte en nagebootste wonderen ondersteunen kan. Daardoor houdt hij dan de bedrogenen in zijne gevangenschap vast. Arme volken! Wie zal u verlichten? Mogt hun toch deze openbaring des Apostels paulus onder de oogen komen, opdat hun de Heilige Geest de oogen openen en het gevaar toonen konde, waarin zij verkeeren!

Maar kon de Apostel misschien niet de leugenprofeet Mohammed bedoeld hebben? Doch de Koran toont ons geene enkele plaats, waarin deze valsche profeet zich aangematigd heeft, een wonder te doen. Ook heeft hij zich nergens eene wonderkracht toegeschreven, noch zich de vriend van jezus genoemd. Wie is dan hij, die deze waardigheid bekleedt, welke van den dood van petrus af tot aan het einde, in eene opvolging van menschen, zich als de naaste vriend van christus aankondigt, zich aanmatigt wonderen te doen, of door de zijnen te laten doen? Wie heeft zich dan in den tempel Gods gezet, en zich als Heer van alles wat God en Godsdienst héét, in onbeperkte magt uitgegeven? — De lezer doorloope de geheele geschiedenis, en ziet waar hij hem vinden kan! Zoek en vergelijk, wie alle kenteekenen in zich vereenigt, en weet, dat deze de Antichrist zelf is.

Wij nemen de woorden des Apostels getrouw op, en letten op zijne waarschuwing, terwijl wij Ons het beeld van den Antichrist, zooals hij het voorstelt, vertegenwoordigen. Het is de verschijning van den mensch der zonde, den zoon des verderfs. De verderver echter is in de taal der Schrift, niemand anders, dan dc Duivel zelf, van wien alle verderf uitgaat. Hij stelt zich tegen God en Zijn Woord. In zijnen hoogmoed verheft hij zich boven God. Hij maakt zich ook tot heer over de Godsdienst. Hij gaat in zijne boosheid zoo ver, dat hij zich in den tempel Gods zet, als een God en geeft eindelijk voor, dat hij God is!-— Verder kan de ongeregtigheid niet gedreven worden. Hier is de God dezer wereld, die de ongeloovigen verblindt met leugens. Hij, die den tempel Gods schendt door zijne Godslastering, en die de kerk des Heeren in een moordenaarshol verandert! Wij zullen later in de gezigten van johannes

Sluiten