Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog duidelijker kenteekenen vinden van den draak, den Antichrist, van den tempel, waarin hij zich zet, van de werken, die hij doet, van de stad van waar hij de wereld tracht te behcerschen. Hier kunnen wij nog vragen: Waar is eene stad, die sinds den dood des Apostels petrus , de zetel van eenen plaatsvervanger Gods op aarde voorstelt? Waar vinden wij eenen tempel, waarineen mensch der zonde op eenen troon zit, het hoofd met eenen kroon niet'van eenen koning, maar van eenen God gekroond is? Dit wordt ons niet in de voorzegging van paulus geopenbaard, en blijft den opmerkzamen lezer des Apostels overgelaten om te onderzoeken; daarom voegt hij er bij: «Gedenkt gij hieraan niet?

Het gewigt van dit onderwerp wordt echter den Christen zoo dringend op het hart gelegd, dat men wel vermoeden kan, hoezeer het allen Heiligen Schrijvers daarom te doen was, om ons niet in dwaling te laten en ons voor het ongeluk te waarschuwen, waarin de Antichrist de menschheid tracht te storten. Hei kan niet duidelijker gezegd worden, dan de schildering van den Antichrist bij paulus is. Opdat echter alle misleiding voorgekomen worde, zoo schildert ons de Apostel het leerstelsel, waardoor de Antichrist de menschen zal misleiden en verleiden op eene hoogst klare en duidelijke wijs. In den eersten brief van Timotheus in het vierde hoofdstuk van het eerste tot het negende vers, lezen wij het volgende:

• Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leeringen der duivelen, door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid; verbiedende te huwelijken, gebiedende van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft, tot nuttiging met dankzegging, voor de geloovigen, en die de waarheid hebben bekend.

Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde: want het wordt geheiligd door het Woord van God, en door het gebed. Als gij deze dingen den broederen voorstelt, zoo zult gij een goed dienaar van jezus christus zijn'

Sluiten