Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgevoed in dc woorden des geloofs en der goede leer, welke gij achtervolgd hebt. Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfsché fabelen.

»En oefen u zeiven tot godzaligheid. Want de ligchamelijkc oefening is tot weinig nut; maar de godzaligheid is lot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomenden levens. Dit is een getrouw woord, en aller aanneming waardig."

Wij zien, welk gewigt de Apostel aan zijne woorden hecht, en de Christen doet zeer goed, die de woorden van paulus ter harte neemt, en zich in dezelve beweëgt.

X.

VERVOLG. JOHANNES.

Zoo de Apostel paulus van den Antichrist, als van dengenen die in bet verborgen woelt, spreekt, dan spreekt johannes in zijnen eersten Brief reeds meer bepaald, als van eenen die openbaar is geworden.

De voornaamste bron, die ons inlichting geeft, omtrent den strijd van Satan tegen de door jezus christus gevestigde kerk, is echter de Apocalypse (Openbaring). Dit heilige, profetische Boek, heeft onder alle schriften van den Bijbel het zonderlingste lot gehad. Door eenige menschen veracht, vooral in den nieuwere» tijd bijna geheel ter zijde geschoven, cn door de leeraars der kerk met afkeer beschouwd, werd het daarentegen door velen, en dikwijls zeer vrome zielen miskend, en als middel om de toekomst te onthullen, misbruikt. Wij wéten, dat uitstekende leeraars der kerk, zelfs het jaar en de dag van de toekomst van christus, de komst van den Antichrist en wie weet wat nog meer, daaruit wilden bepalen. Bovenal heeft het getal 660 veel stof geleverd tot spitsvondige verklaringen.

Sluiten