Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik heb dit Boek van kindsehhcid af lief gehad en laaf mij nog aan zijn oneindig vertroostenden inhoud. De zege van jezus christus over het rijk van den Antichrist is zeker! Er geschieden ongehoorde gruweldaden op aarde, en al lang zou mijn geloof geschokt zijn geweest, had niet reê"ds.in mijne kindschheid eene trouwe ziel mij van de eerste drie hoofdstukken van het eerste boek van mozes en de drie laatste hoofdstukken der Openbaring leeren blikken; welker beloften mijn zinkend geloof, altijd weder versterken en opbeuren.

Maar wat paulus in zijne brieven, vooral echter in de hoofdplaats der twaalf eerste verzen van het tweede hoofdstuk in den tweeden Brief aan de Thessalouicensen met weinig woorden mededeelt, maakt den uitvoerigen inhoud van de Openbaring uit, De laatste strijd van Satan tegen het rijk Gods. De kop der slang is vertreden, maar haar giftige angel roert zich, tot zonsondergang. Maar jezus leeft, en leeft in alle eeuwigheid. Zijne wederkomst voltooit Zijne zege, en boeit Satan voor altijd.

Uit dit gezigtspunt beschouwd, wordt ons de Openbaring van johannes , een licht op den weg des geloofs en eene troostvolle versterking in het gewoel des tijds. De Christen blijft rustig, wanneer de Satan overwinningen liegt, en blikt met vol geloof naar den opgang, wanneer de Antichrist de aarde, als de golven het scheepje, bedekt.

Wij vatten nu datgene, wat ons johannes van de openbaring van jezus christus over den Antichrist en diens heerschen op aarde, mededeelt, te zamen, en laten de toepassing aan den lezer over, dien het heil in de eeuwigheid ter harte gaat.

Met de hemelvaart van jezus , cn de uitstorting des Heiligen Geestes begint wel het rijk der genade op aarde, maar het moet eerst m de eeuwigheid voltooid worden. Doch er zullen verscheidene, door God voorgeziene tijdperken voorafgaan. Deze worden in geheimzinnige getallen, even als bij DANiëL de tijd van den terugkeer van Israël; tot op de geboorte van christus is aangeduid. Al dezetijdperkenmaken de geheele tijdruimte uit, tot dc Almagtige komt, wanneer als dan de

Sluiten