Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijd in de eeuwigheid zich oplost. Tot dien tijd toe, wordt het, zoo als petrus verkondigt: >Van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzoo gelijk van het begin der schepping. Hemel eu aarde worden door Zijn woord gespaard en ten vure bewaard tegen den dag des ooi deels en der verderving der goddelooze mensehen. Intusschen worden al die vele duizendmaal duizenden verzameld voor den troon des Lams. Maar wil ons de tijd te lang worden, dewijl wij met onzen maatstaf den tijd meten; dan moeten wij bedenken, dat dit de maat der eeuwigheid niet is, waarin duizend jaar als één dag zijn. Dat God dit toelaat, geschiedt uit genade, opdat Zijn genadewoord verbreid, *en alle uitverkorenen ingezameld worden. Zijn rijk op aarde echter heeft ongehinderden voortgang.

De inleiding der Openbaring bevat het getuigenis van den Apostel johannes. Jezus christus openbaart hem Zijne heerlijkheid en de lotgevallen Zijner Kerk op aarde tot op Zijne wederkomst. »lk ben de eerste en de laatste; en die leef, en Ik ben dood geweest; eu zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. Ik heb de sleutels der hel en des doods." Wat nu de Heere jezus aan johannes aan goddelijke verborgenheden toont en openbaart, moeten alle Christenen weten en zich daarmeê vertroosten. Daarom volgt het bevel: «Schrijf, hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na dezen.

Gelijk in het Oude Verbond door de Profeten zulke gebeurtenissen verkondigd worden, die onmiddellijk volgen, en welker vervulling door de meesten beleefd wordt, zoo geschiedt het ook hier. Zoo worden de lotgevallen en de geloofsweg van zeven gemeenten in Klein Azie geopenbaard. Deze voorzegging treedt spoedig in vervulling, en is ons een krachtig getuigenis, dat ook de groote daden Gods, welke in de volgende gezigten aangekondigd werden, waar en zeker zijn.

Het derde tot het zevende Hoofdstuk verkondigt ons de zware bezoekingen der kerk, in haren strijd met de booze geesten onder den hemel en de geweldhebbers der aarde. Zes zegelen worden door betLam geopend, tot eindelijk de zege behaald is en de magt van Satan en het Heidendom gebroken wordt. Wanneer wij de overwonnenen

7.

Sluiten