Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worstelingen van Satan tegen het rijk Gods bevatten; dat de gevallen ster, het onuitsprekelijke drievoudige wee over de aarde brengt, benevens alle gezigten; mogen wel in de wereldgeschiedenis, overal-is-.: de overstrooming van de kerk door ketters, barbaren en Mohammed de vervulling gevonden hebben.

Met het elfde en twaalfde Hoofdstuk gaat echter het gezigt in de diepte van den raad Gods. Deze hoofdstukken bevatten wel de geheele wereldgeschiedenis tot christus. Maar in den tempel Gods staat de arke der genade, de arke des verbonds. Die geheimzinnige strijd van den draak met michael wordt vermeld. God zelf strijd niet met don. draak, maar een getrouwe Gods, en overwint den Duivel. Deze wordt met zijnen geheelen aanhang op de aarde geworpen. Hij had de broederen verklaagd, was altijd als verklager verschenen, zooals wij, daarvan in het boek job getuigenis vinden. Hij heeft echter op aarde wemig tijd, maar grooten toorn, met welken hij tegen de menschen woedt. Bovenal is hij op de kinderen van eva verbitterd, die Gods geboden houden, en het getuigenis van jezus christus hebben.

Het wee der Engelen, dat zich in den zegezang des hemels wegens de verdrijving van Satan mengt, is des te dieper en dringend, daar hier een gevaar der zielen aangeduid wordt, dat alle andere overtreft, die tot nog toe van huiten de kerk des Heeren gedreigd hebben. Satans wrok is dus geene vinding der dogmatiken of asceten ,• maar eene duidelijke uitspraak der Heilige Schrift en eene daadzaak. In zijnen grooten toorn begint hij den laatsten strijd, en deze is de. vervulling van datgene, wat de Apostel paulus van de Antichrist verkondigd heeft. De strijd in den hemel wordt nu op de Christelijk geworden aarde voortgezet, en door den stroom, die de vrouw verzwelgen wil met, allen , welke wedergeboren zijn , voorgesteld.

Of de verzen veertien tot zeventien des twaalfden Hoofdstuks de voorzegging bevatten, dat de stroom die de vrouw en haar zaad verzwelgen wilde, het Mohammadisme zij? laten wij aan de beslissing van anderen over. Maar gewigtig zijn de woorden: »En de draak

Sluiten