Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen dc overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van jezus christus hebben." De rivier van buiten was afgekeerd van het huis, dat op de rots christus gebouwd was. De aarde had haar verzwolgen. Aardsche krachten waren dus tot hare afdamming en vernietiging voldoende. Nieuwe krachten des afgronds zouden in de kerk zelve opkomen. Deze kracht, het monster van den Antichrist, was lang voorhanden, geboren, voorbereid. In de zee verborgde het zich echter, totdat zijn tijd kwam om openlijk te verschijnen. Het was versterkt in den tijd der verwarring en overstrooming der benaauwdheid en nood. Het is het laatste, maar gevaarlijkste wapen van Satan, en wordt daarom onder een zinrijk beeld van een wonderbaar beest voorgesteld. Maar wat paulus slechts kort aangeduid heeft, dat ziet en beschrijft johannes in uitvoerige gezigten, die hem gegeven waren. Wij volgen hier zijne woorden , en onthouden ons van alle 'Verklaring, daar wij de toepassing aan de Christelijke lezers overlaten.

Het dertiende Hoofdstuk der Openbaring bevat een gezigt van johan_ nes , waarin wij de Symbolische voorstelling van het optreden des engere gtigen zien, zooals paulus het aangekondigd heeft. De Antichrisi treedt hierop als een beest, welks magt en eigenschappen aldus beschreven worden: »En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijne'hoornen waren tien koninklijke hoeden." (Openb. XIH : 1.) Zonder verdere verklaring ziet de lezer wel, dat hier van een tegenstander Gods sprake is, die van buitengewonen aard moet zijn : kennelijk eene geestelijke magl, die over rijken en troonen het gebied voert. Het komt op uit de zee, dus uit de diepte, waaruit in den algemecnen, profetischen stijl altijd het booze voortkomt. »Op zijne hoofden was een naam van Gods-lastering." De zeven hoofden, waaronder ook met vele kroonen , dragen allen den naam van den valschen profeet; want dit wordt onder «Godslastering" verstaan, «die de waarheid Gods hebben veranderd in leugen." Er zijn hoofden aan het beest, dus met hetzelve van een bloed, een van zin. Zij maken met dit beest slechts een

Sluiten