Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tempels te Jeruzalem, als Koning eeuwiglijk eu altoos geprezen geworden (Ps. X : 16; XXIX : 10; CXLV : 13 ; GXLVI: 10), en alle Profeten erkennen Hem als zoodanig. Ja! Hij f wordt als de Koning aller Goden geprezen. Het Nieuwe Testament verkondigt dat nog'luider: want paulus noemt Hem: »De zalige en alleen magtige Heer, de Koning der koningen en Heer der heeren, (1 Tim. VI : 15. Deut. X : 17). In de Openbaring in het vijfde Hoofdstuk heet Hij: »De Koning aller heiligen." Het was daarom zeker slechts des Duivels werk en list, welke de Oostersche roovers en veroveraars aanspoorde, om zieh koning aller koningen te noemen cn zich Goddelijke eer toe te eigenen. Evenzoo was het Gods toelating, dat met des Duivels magt zulke geweldige menschen eene menigte volken, die van God tot de afgoderij en tot de aanbidding des Duivels afgevallen waren, onder 't juk bragten en als nebukadnezar voor zich de aanbidding cischten. Even zoo had keizer augustus, de geheele vvcstersche godenwereld en alle volksgoden in Rome vereenigd, en zich de aanbidding en de offeranden aangematigd. Eene zoodanige afdwaling, waarbij het schepsel zich opwerpt, en van verdwaasde medeschepselen, zich de majesteit Gods toedichten laat, kan slechts door Satans kracht en magt gelukken, en de troon, dien een zoodanig schepsel zich aanmatigt, kan slechts Satans troon zijn.

Nu was van Satans troon der Heidensche keizers te Rome, de vervolging der kerk uitgegaan. De martelaars onder het altaar zijn degenen, die om den naam van christus door deze Heidensche Satansmagten gedood waren geworden.;Maar het rijk des Heeren heeft daarbij goeden voortgang en uit het bloed der martelaren kiemde het zaad des Evangelies.

Na drie honderd jaren had het Evangelie gezegevierd, Satans troon te Rome werd door den keizer, die christus aanbad, verlaten, en de zege des Evangelies werd (Openb. VI en VII) in den hemel gevierd. De verslagenen meenden, dat ds oordeelsdag daar was. Zij kregen . echter witte kleederen der gezaligden en hun werd aangekondigd, het woelen van den Antichrist binnen de kerk, hetwelk hun aantal

Sluiten