Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog zeer vermenigvuldigen zou. Daarom lezen wij hier nu, hoe Satan zijne kracht, zijne groote magt, en den door de bekeering van den keizer konstantijn ledig geworden Satans-troon aan den Antichrist gaf. Deze woelt nog als vertegenwoordiger van alle monsters tegen de kerk van christus. Hij doet het des te gemakkelijker, daar hij zeven hoofden en tien. kroonen ter besdrikknnr. heeft, om zijne Godslasteringen den volkeren met geweld op te dringen.

Daar ontvangt hij plotseling aan een der zeven hoofden eene doodelijke wonde. Men geloofde, dat hij aan die wonde zou bezwijken, want zij wordt doodelijk genoemd. Er wordt niet gezegd van wien en door welk wapen deze doodelijke wonde hem toegebragt werd. Openbaar was het alzoo een schijnbaar, zeer onbeduidend persoon , door wien deze wonde was veroorzaakt. Ook het werktuig kon geen aardsch wapen zijn. Evenwel was de wonde doodeüjk. Wij worden onwillekeurig aan de woorden van paulus herinnerd. De Antichrist zal omgebragt worden, door den adem Zijns monds (Christus 1 Alzoo door het woord Gods. De doodelijke wonde maakt niet terstond een einde aan den Antichrist. Ja, gelijk het, dikwijls bij gevaarlijke wonden plaats heeft, zij genezen schijnbaar, ofschoon zij den dood in zich dragen.

Ook de wonde van den Antichrist geneest tot verbazing der geheele aarde. Deze verwondert zich ten hoogste, dat het beest weêr genezen wordt. Daardoor brengt de Antichrist het inderdaad daarheen, dat de aarde den draak daarom uit vrees en bewondering aanbidt, omdat hij in staat is zulk eene magt aan het beest te geven. De draak moet dus magtig zijn. Ziet, het beest is niet gestorven! Het leeft, is genezen, stoutmoediger, wilder, moordzuchtiger, geweldiger, dan voor zijne verwonding. »Wie is dit beest gelijk? Wie kan krijg voeren tegen hetzelve?'' Echter behoefde de verdwaasde aarde slechts de liefde tot de waarheid aan te nemen, zich door den adem van den mond van christus te laten aanblazen, en den Heiligen Geest na te volgen. De adem Zijns monds is de adem des Paradijs, doodelijk voor het beest, maar voor de heiligen heilzaam en

Sluiten