Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

levend wekken d. Doch omdat de wereld de liefde tot de waarheid niet aanneemt, maar de leugen gelooft, daarom wordt zij de buit der leugen en der dwalingen, die de draak brengt, uit den boozen schat zijns harten. »En (Openb.XII: 5—\0) hetzelve werd een mond gegeven, om groote dingen en Godslasteringen te spreken; en hetzelve werd magt gegeven om zulks te doen twee en veertig maanden. En het opende zijnen mond tot lastering tegen God, om Zijnennaam te lasteren, en Zijnen tabernakel, en die in den hemel wonen. En hetzelve werd magt gegeven, om den heiligen krijg aan te doen en om die te overwinnen; en hetzelve werd magt gegeven over alle geslacht, en taal, en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des Lams, dat geslagt is, van de grondlegging der wereld. Indien iemand ooren heeft, die hoore. Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zeil in de gevangenis; indien iemand met het 'zwaard zal dooden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en het geloof der Heiligen."

Geloof en lijdzaamheid der Heiligen, zijn de gaven om welke de kleine kudde, die God het rijk gegeven heeft, in dezen tijd als Satans magt op aarde woedt, om de Heiligen té verzoeken, bidden moet. Geloof, dat God waarachtig en Zijne zege zeker is. Lijdzaamheid , wanneer christus woord in zijne vervulling de aarde rigt. Twee en veertig maanden lang is het beest, na zijne doodige verwonding tot zijn einde door de verschijning der toekomst van christus, toegestaan de aarde en de volken te louteren, te verzoeken, te scheiden! Geloof en lijdzaamheid kunnen alle Christenen voor den valstrik behoeden. Maar die het geloof verlaten en aan den afval deel nemen,' geven zich in de magt van het beest over. Even zoo zullen hem diegenen toevallen, welkt'bij de magt, het geweld en den duur des Boozen, de lijdzaamheid verliezen. Zij laten zich door de lastering verleiden. Indien christus Zijne kerk bestuurde en Zijn woord en belofte waar ware, hoe zou hij aan het beest de magt laten, de verzoeking der

Sluiten