Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de heerschappij van den Antichrist in Gods-lastering; en daarom zander Verlosser en Zijnen troost in den angstvoor den dood en de pijniging aan gene zijde. Maar diegenen, welke om deze heerschappij te ontvlugten, alle geloof met het bijgeloof verwerpen, dienen het vleesch en sterven in vertwijfeling tot blijdschap van den draak en zijnen Antichrist. Daarom is hij met de ongeloovigen zeer verdraagzaam, Maar er is in al deze jammer en ellende, toch nog eene schaar van Heiligen, en de Heer weet de godvruchtigen te redden , en die in Zijnen Heiligen Naam gelooven, te bewaren. Zij leggen de geestelijke wapenen hunner ridderschap niet weg; maar roepen vertrouwend, ofschoon de geheele aarde den draak en het beest aanbidt: «God schelde u Satan!" Daar vertoont hij zich, en het is eene heilige toelating des Heeren, dat ih Zijne volgelingen christus gebonden, verraden, versmaad, bespot, gegeeseld en gedood schijnt. Gelijk in dien heiligen nacht, schijnt de Heere jezus en Zijn volk in den dood overwonnen! Ziet, de Antichrist zegeviert, maar wij, zegt de Apostel, moeten zijn als het schaap ter slagting, door eer en oneer, door goede en kwade geruchten doorgaan. Onbekend, stervend , getuchtigd, treurig, arm gaan zij, door Satan gekreukt, door zijnen Antichrist bespot en overwonnen, een schouwspel der ongeregtigheid , door de wereld! Heb ik niet overwonnen t Is niet mijne wonde die doodelijk scheen genezen geworden ? En allen, die op de aarde wonen, wier namen niet geschreven zijn in het boek des Lams stemmen met ligchaam en ziel in deze bewondering in: «Ja, dat is eenheid, dat is orde, dat is glans, dat is tooi en pracht, dat streelt het oog, verrukt het oor, kittelt de zinnen, vult den buik. «Nu, bidden zij het beest aan. Dus de groote aanhang, de verleiding , de bewondering, die hem de aarde brengt de genezing der doodelijke wonde, zijn verdubbelde hoogmoed, de moord der Heiligen, en hunne schijnbare nederlaag, zijn de kenteekenen van den Antichrist. Hoe grooter het gejuich en gejubel is dergenen, die niet geschreven zijn in het boek des Lams, des te duidelijker en zigtbaarder is de Antichrist. Waar een andere naam

Sluiten