Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met, naast of boven den Naam van jezus staat, is de troon van den draak en zijnen Antichrist. Valsche Christussen, zoo noemt de Heere hen zelf. Dit is eene zeer genadige openbaring, opdat de kinderen Gods zich niet zouden laten misleiden, wanneer de Antichrist ook den Naam van jezus christus gebruikt, en om zekerder te verleiden onder zijne bedriegerijen ook iets, waardoor de Naam van jezus gelasterd wordt, aanneemt. Gelijk hij zich zelf tot een middelaar of Christus , tegen over den waren christus als Antichrist opwerpt, zoo zal hij ook wel afgodsbeelden onder de ontelbare gruwelen zijner afgoderij plaatsen, en zeggen: Ziet, hier is de christus, daar is de christus I Ziet nier heb ik hem in de kamer! De Heer heeft ons dit alles ter waarschuwing gezegd en laten opteekenen, daarom: Wie ooren heeft, die hoore!

Voorwaar! het is de schuld, des Heeren niet, als er zoo weinigen in de verzoekingen staande blijven, en zoo velen verloren gaan! Heeft Hij niet gewaarschuwd? Heeft Hij niet een beider licht ontstoken, om te herkennen en te onderscheiden? «Mijne schapen hooren Mijne stem! Zij kennen Mij!" Zij worden dan niet door de stem van den dief ën den moordenaar bedrogen! Weliswaar moet de Christen zijnen goeden Herder kennen willen, zijne stem een weinig leeren onderscheiden, op haar letten en met den bijstand des Heiligen Geestes, die in al de waarheid leidt, om een oor bidden, opdat hij de stem van jezus moge hooren, ten einde bij niet omkome en de Antichrist hem niet uit Zijne hand rukke.

XI.

HET BEEST UIT DEN AFGROND.

De magt des Boozen, wien inderdaad, in verbinding met eene hoogere wereldorde, die.ons de Openbaring aanduidt, een tijd lang de

Sluiten