Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

magt om te verleiden, verleend is, toont zich altijd werkzaam, om het Godsbestuur tot het uiterste te weerstaan. God wil nu eenmaal het gemoed der menschen door Zijn woord regeren, en door hetzelve de harten voor Zich en Zijne genade toegankelijk maken. De Duivel tracht van den beginne aan Gods woord in. ons te hinderen. Hij wekt onheilige begeerten, wil Gods woord tot leugen maken, en eindelijk tot afval van God, verleiden, opdat wij, voor wie de aanbidding Gods eene behoefte is, deze hem wijden. God komt ons in genade, van tijd tot tijd, als het ons bange wordt, ter hulpe; van daar de ervaring, .wanneer de nood het hoogste is, dan is Gods hulp het meest nabij. Toen het beest het hoogste stond, had zijne doodelijke verwonding plaats. Zij wordt geheeld, maar blijft toch doodelijk. Daar komt door de magt van den draak, het eerste beest een tweede beest ter hulp. De doodelijk gewonde Antichrist krijgt onverwacht bijstand, die tot aan het einde van den hem gestelden tijd, zijne verleidende magt staande houdt.

»En Ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak. En het oefent al de magt van het eerste beest, in tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt, dat dp aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens doodehjke wonde genezen was. En het doet groote teekenen, zoodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde voor de menschen.

»En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de teekenen, die aan hetzelve te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een beeld zouden maken. En hetzelve werd magt gegeven, om het beeld van het beest eenen geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt, dat het aan allen, kleinen en grooten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten , een merkteeken geve aan hunne reslerhand of aan hunne

Sluiten