Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorhoofden: en dat niemand mag koopen of verkoopen, dan die dat merkteeken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.

Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens menschen en zijn getal is zeshonderd zes en zestig." (Openb. XIÏÏ : 11—18).

Hier is de wijsheid! Deze woorden duiden ons aan, dat het geheele verhaal van het tweede beest hoogst gewigtig is, eu het is daarom de pligt van een ieder, die naar de wederkomst des Heeren uitziet, het met de grootste opmerkzaamheid te beschouwen. Wij zullen daarom moeten besluiten, dezen wenk des Heiligen Geestes te gehoorzamen, zonder dat wij, ons eene verklaring veroorloven. Deze laten wij gaarne den opmerkzamen lezer over.

Dat de draak den Duivel, en het eerste beest den Antichrist, die door de Profeten, Apostelen en jezus christus aangekondigd is, beduidt, daarover zijn wij het wel eens. De Antichrist had van den draak magt en glans en den schijn van christus vriend te zijn, terwijl bij zijn vijand is, van daar zijn naam: valsche Christus, Antichrist. Het is alzoo geene ster, die van den hemel valt; geen uitwendige vijand zoo als de Heidensche Cesars, die eindelijk tot de vreugde des ganschen hemels, Satans troon verlieten. Het is een valsche, een tegen-Christus, wat hij slechts in de kerk zelve zijn kan, zoo dat paulus zegt: «Zittende in den tempel Gods als een Go:l, zich zeiven vertoonende, dat hij God is." De draak geeft hem zijnen ledig staanden troon. Maar hij ontvangt eene doodelijke wonde, waaraan hij omkomen moet. Het veertiende vers zegt ons nu: dat hij deze wonde door het zwaard gekregen heeft. Het zwaard des Geestes is echter het woord Gods (Efez. VI : 17) en het wapen der Christenheid tegen den hoosdoener, den boosaardige, of Antichrist. Hij heeft alzoo de doodelijke wonde door het woord Gods ontvangen. Deze wonde werd schijnbaar geheeld, en de aarde, altijd de tegenstelling van het rijk Gods en der geloovigen, is verbaasd, bewondert, bidt aan! Maar het beest zelf kan slechts nog Godslastering spreken; maar

Sluiten