Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijne donders hebben geene kracht meer. Het kan niet meer dooden, het kan slechts groote dingen, pralende woorden en Godslasteringen uitbraken. Daar komt 'nu het eerste beest ter hulp, uit de aarde, een tweede beest op. Het heeft niet de gestalte van het eerste beest en zijne verschijning is niet wild. Het komt langzaam en bescheiden in gedaante en houding van het Lam op.

Het heelt twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, alzoo geheel zijne bescheidene, onschuldige gedaante. Het kan in het eerste oogenblik door gedaante, gebaren, zachtmoedigheid en ootmoed, die het aanneemt, misleiden en innemen. Daarom is er wijsheid noodig, die van Boven gegeven wordt, cn oplettendheid op Gods woord, om niet riiïsjeid en in zijne strikken verward te worden. Dit tweede beest bootst dus christus beeld, gedaante, gebaren na, maar is voor diegenen, die zich door Gods woord Jaten leiden, toch ligt te onderkennen. Het kan namelijk alles wat jezus christus en de Zijnen kennen, slechts een ding niet! Zijne spraak is niet jezüs spraak, want het spreekt als de draak! Dit tweede beest is de gevaarlijkste verzoeking voor de jongeren des Heeren! Gelijk Gods genade zich krachtiger ontwikkelt, en Zijne baimhartigheid de kerk te hulp komt, stijgt ook Satans list. Tegen den Antichrist geeft de Heere het zwaard, dat hen de doodelijke wonde heeft toegebragt in de handen. De uiterlijke verschijning var, den Antichrist was nog altijd den Christen zoo ongelijkvormig, dat hij door allen, die in het Boek des levens geschreven staan, niet miskend werd. Maar thans treedt een tweede beest op, dat in zijne verschijning als het Lam van dit niet te onderscheiden is. Zijne gedaante, gebareu, blik, waardigheid, zelfverloochening, ootmoed en zachtmoedigheid zijn de schijn van een zoo godzalig wezen (2 Tim. IU : 5), dat het zeer ligt voor het Lam aangezien kan worden. Door den naam en den schijn van een Lam, brengt, het zelfs de uitverkorenen (Matth. XXIV : 24) in gevaar van verleid te wordenI Maar het woord Gods geeft echter een zeker middel aan de hand, om voor deze laatste verzoeking van Satan bewaard te blijven!

Sluiten