Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, eh weder leefde, een beeld zouden maken. Dit is nu het werk van den draak. Het beest blijft altijd als het Lam, het spreekt slechts als de draak. Dit ontwaart men vooral, dat het tot de beeldendienst verleidt, gelijk zelfs aüron tot het gouden kalf verleid werd. Het eerste beest heeft alzoo geen eigen leven meer. Menschen naar aanleiding van het tweede beest, houden het staande. Maar het is slechts beeld, afgod, die in zich zeiven geene kracht meer heeft noch geest; daarom geeft het tweede beest, dat in gedaante en gebaren spreekt, gelijk de draak, aan dit beeld van het eerste beest zijnen geest. Nu spreekt door den geest van het tweede beest het beeld, de nabootsing van het eerste beest, dat voor zijne verwonding zelfstandig was en in magt en geest leefde en handelde. Daardoor oefent nu het tweede beest zeer groote magt en geweld op aarde uit, gelijk nooit te voren geweest was.

Dit tweede beest misleidt nu des te gemakkelijker, daar het altijd den schijn van ootmoed en onderwerping aan het eerste beest huichelt, zelf in dienende gestalte verschijnt, altijd zelfverloochening en opoffering veinst en zijne magt voor zijne doeleinden door het magtelooze en willenlooze eerste beest laat uitoefenen. De draak gaf hem de geheele magt van het eerste beest. De magt van den draak is echter van den beginne aan, gelijk de Heere jezus zegt, op Wiens getuigenis alleen wij elk woord kunnen bouwen en gronden, moord en leugen (Joh. VIII: 44). Dit tweede beest maakt, dat door bet beeld van het eerste beest, alle menschen, die het niet aanbidden, gedood worden. Moord is dus zijne vreugde. Wanneer uit een volk honderdduizenden in eene zamenzwering gedood worden, dan is dit voor hetzelve eene oorzaak van jubeleu en vreugdebedrijven. Hoe meer bloed vergoten wordt, hoe meer allen, die. den Antichrist niet huldigen , maar jezus christus getrouw zijn, gemarteld en op de wreedste wijze gedood worden, des te vrolijker worden de beesten. Wie ooit het eerste beest niet aanbidt, is een voorwerp van hunnen moordlust. Maar zij versmaden ook andere middelen niet. Waar het beest op

8.

Sluiten