Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aarde heerscht, en ovcrmagt heeft, daar worden de andere menschen, die niet aanbidden, gedood, het land uitgewezen, en mogen niet koopen, noch verkoopen. Zij, de beide beesten, weten door alle kracht, en teekenen, en wonderen der leugen en door allerlei middelen, die tot het doel van den draak bevorderlijk zijn, op de menigvuldigste wijs, de verschillende klassen der menschen in alle standen te verdwazen. Zij zoeken, of liever het tweede beest zoekt slechts de magt, welke de draak aan hetzelve gegeven heeft, alzoo het rijk des Duivels te bouwen en te bevestigen. Daartoe is hun alles, zelfs het woord Gods, gelijk Satan het bij de verzoeking des Heeren gebruikte, een werktuig. Het doel heiligt alle middelen. Daardoor gelukt het hem, ook alle standen te verdwazen. »De kleinen en grooten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten." Allen en een ieder worden verdwaasd, want de hartstogten en neigingen van allen worden gevleid en in beslag genomen. Allen in hunne gemeenschap in te lijven, daarom is het hun te doen. Het tweede beest, in vereeniging met het eerste beest en door hetzelve, zoekt zijn net over alle standen, geslachten en volken te werpen. Het geeft daarom aan allen, die het bereikt, een teeken. »Het gaf hun een merkteeken aan hunne regterhand of aan hun voorhoofd." Daartoe beweegt het de onvoorzigtige menschen des te Hgter, daar het van hen geene innerlijke verknochtheid, geloof of overtuiging, maar slechts uitwendige merkteekenen, dus niet het zegel des Heiligen Geestes, na inschrijving in het boek des levens; maar slechts uitwendige gemeenschap eischt.

Aan deze uitwendige gemeenschap verbindt echter het beest het dagelijksch brood, uiterlijke welvaart en gemakkelijk leven op aarde, maar verdelgt daarentegen diegenen, welke zijne gemeenschap, als Gods kinderen, ook uiterlijk vlieden en zich door geen merkteeken, het verlossingsbloed van christus laten bedekken, zoo roofde Satan eens het kleed van aangeschapen heerlijkheid. Waar eenmaal het beest zijne magt van den draak doet gelden, daar kan niemand koopen of verkoopen, die niet het merkteeken, of den naam, of ten

Sluiten