Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het groote in het boek der Openbaring bestaat juist daarin, dat wij vernemen, dat al het kwaad dat op aarde geschiedt, vóórgezien is. Alle verdrukkingen der Christenheid en der geloovigen, alle jammeren, die de boosheid van Satan en van den Antichrist over de laatste tijden brengt, wordt door den Heer gadegeslagen, die de hulp Zijner uitverkorenen is, in eiken tijd! Hij ziet de zware verzoeking der geloovigen, de groote gevaren voor hun geloof, de smarten van hunnen strijd op aarde. Maar uit de hoogte van Sion zendt Hij hulp,' en door de lofzangen der gezaligden en heiligen dringen de gebeden en het geroep om hulp der bedrengde, en door de twee beesten geplaagde Christenheid op aarde heen. Het is ons dus tot troost, tot lafenis, en tot opwekking, ter volharding in den strijd, in dit boek der hemelen geopenbaard. De Heere vergunt ons in den toestand der volmaakt geloovigen te blikken, hunne lofzangen der zaligheid te hooren, en tevens het heerschen des Heeren aan de regterhand des Vaders te vernemen.

Zeer zeker zon het het tweede beest, dat de gestalte heeft als het Lam, spreekt als de draak, en van dezen magt en geweld heeft, die het aan het eerste beest geeft, gelukt zijn. De arme, kleine schare der tot in den dood getrouwe zielen, zou geheel uitgeroeid worden, zond de Heere tegen deze nieuwe listen van Satan niet eene krachtige hulp.

»En ik zag eenen anderen Engel, vliegende m het midden des hemels, en hij had het eeuwig Evangelie, om te verkondigen dengenen, die op de aarde wonen, en aan alle natie en geslacht, en taal en volk, zeggende met eene groote stem: • Vreest God en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, die den hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen der wateren gemaakt heeft" (vs. 6 en 7).

Hier geschiedt dus weder, wat in ouden tijd in Egypte met het volk Israëls plaats had. In de grootste verdrukking blikt de Heere op Zijn volk, ziet zijne ellende, en gedenkt aan Zijn verbond. Zoo ziet de Heere ook op het woeden van den Antichrist en zijn beest,

Sluiten