Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van jezus. Wij zullen Lij deze plaats der Openbaring, levendig aan de woorden van paulus herinnerd worden. »11 ij zal hein verdoen met den geest Zijns monds."

Tegen niets woedt de Antichrist zoozeer, als tegen Gods Evangelie. Niets is zoo bij hem gehaat, dan de verbreiding van hetzelve.. Is het dan niet lang gezegd, dat het Evangelie het zwaard des Gees.tcs is? Wandelt niet de Heer onder Zijne gemeente, terwijl dit tweesnijdend zwaard uit Zijnen mond gaat ? Wordt niet in den brief aan de Hebreën het woord, scherper dan cenig tweesnijdend zwaard genoemd? Het gaat door tot de verdeeling der ziel en des geestes, en der zamenvoegsclen, en des mergs, en is een oordeeler der gedachten en der overleggingen des harten.

Dit zwaard had het eerste beest'de doodelijke wonde geslagen, zonder het te verootmoedigen. Het bekeerde zich niet, maar legde het laatste masker af, en sprak groote Godslastering. Uit de aarde komt het het tweede beest ter hulp, hetwelk met den mond en de houding, waarmede men anders Gods woord spreekt, de taal van den draak spreekt. Het lastert, vermoordt de heiligen en verleidt de aarde door teekenen en wonderen der lengen.

Daar komt nu de Heere te hulp, Hij wapent de Zijnen. Het eeuwig Evangelie, het zwaard des geestes, het woord des levens, gaat tweesnijdend uit den mond van jezus. Een Engel draagt het op Zijn bevel tot allen, die op de aarde wonen. Het wordt tot alle heidenen, geslachten, talen en volkeren gebragt!

Waarlijk! dit is klaar en in onze dagen geene verborgenheid! De Engel is de geheele vereeniging der ware jongeren van jezus, alzoo de geheele kerk des Heeren. Zij wordt als Godgczantc erkend, in hare roeping, als Engel des Heeren. Wie den Bijbel verbiedt, vervolgt, lastert, zijne verspreiding verhindert, bij de menschen in verdenking brengt, kan wel de Antichrist, maar niet des Heeren Evangelische kerkbode zijn. Dezen erkent men daaraan, dat hij het eeuwig Evangelie, den heiligen Bijbel, in alle talen, tot alle heidenen, geslachten en volkeren brengt! Wij zien dus, dat dc Bijbelverspreiding

Sluiten