Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in alle talen, tot allen die op aarde wonen, eene daad Desgenen is, die ter regter hand Gods gezeten is! Hij wapent met dit zwaard des geestes Zijn volk op aarde, tegen liet woeden van het beest.

Maar opdat wij niet in twijfel zouden staan, zoo zal de verspreiding van het eeuwig Evangelie over de aarde met dc dringendste vermaningen vergezeld gaan. De Engel brengt niet alleen liet eeuwig Evangelie, hij predikt het ook, en wet niet in het verborgene, maar in het midden des hemels, opdat allen, die op de aarde wonen, het hooren en behouden kunnen worden.

Vreest God! Vreest niet voor Satan en zijnen Antichrist, noch diens hulp in schaapskleederen met de spraak van den draak! Vreest God! Geeft Hem heerlijkheid! Ziet toe, dwaalt niet, God laat zich niet bespotten! Geeft Gods heerlijkheid niet aan den draak! Geeft Gods heerlijkheid niet aan het beest! Geeft Gods heerlijkheid niet aan het beeld, dat het tweede beest voor u neerzet, om u te verleiden! Hoedt u voor de afgoden! Alleen God, in de hoogte zij heerlijkheid!

De dag des oordeels is gekomen! Het tweede beest heeft de maat der zonde van den draak en zijnen Antichrist vervuld! Daarom o volken, geeft acht op hetgeen de Engel van jehovah verkondigt: ■Vreest God, en geeft hem heerlijkheid; want de ure Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, die den hemel en de aarde, en de zee en de fonteinen der wateren gemaakt heeft."

Wij herinneren hier weèr aan de uitspraak van jezus (Matth. XXIV : 13 en 14) «Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit Evangelie des koningrijks zal in de geheele wereld gepredikt worden tot eene getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen." Vergelijken wij deze plaats des Evangelies met de boven aangetogene der Openbaring, dan treedt een zeer ernstig teeken des tijds ons tegen. Zooveel blijft intusschen onwrikbaar waar: verspreiding en prediking zijn de wapenen van christus tegen den Antichrist. Gaan nu eenmaal deze wapenen Gods uit in alle einden, der aarde, dan is ook het oordeel, de toekomst des Heeren daar!

Sluiten