Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Engel, die het eeuwig Evangelie verkondigt, heeft het gerigt ingeleid, een tweede Engel verkondigt het oordeel! Wij zien, dat het als een valstrik over allen komt, die op aarde wonen. Zoo heeft bet jezus , gelijk alle Evangelisten getuigen, gepredikt en verkondigd. De langmoedigheid, goedheid, en barmhartigheid heeft langen tijd geduld gehad. Nu is de tijd des oordeels daar, en de voleinding volgt snel.

<En er is een andere Engel gevolgd, zeggende: zij is gevallen, Babyion, die groote stad, omdat zij uit den wijn des toorus harer hoererij alle volken heeft gedrenkt," (Openb. XIV : 13).

Hier wordt ons ook de zetel van den Antichrist genoemd. De naam Babyion is een gehate naam; want toen de Heere zijn volk kastijdde, was Babel de plaats der gevangenschap, waar het volk Israël 70 jaar gekweld werd. Het beteekent dus, eene kwelling der volken en heiligen Gods, verder wordt zij van hoererij beschuldigd, eene woonstede, waar de Antichrist, met zijne hoeren huist.

In den geheelen profetischen inhoud der Heilige Schrift wordt onder het beeld der hoere de afgodendienst en onder hoererij de aanbidding der afgoden verstaan. Maar de verspreiding der Babylonische afgodendienst over de aarde wordt de wijn der hoererij uit het Antichristelijke Babyion genoemd. Haar vonnis is uitgesproken. Tot troost der Christenheid verkondigt de Engel de verwerping van Babyion. Zij is gevallen. Dat is verworpen.

Met haar gaat het naar het gerigt. De genade en barmhartigheid des Heeren wil echter, schijnt het, nog een kleinen tijd toestaan tot redding dergenen, die gered kunnen worden. Daarom laat Hij door eenen Engel zoo als die, welke het Evangelie in het midden des hemels, tot al degenen die op de aarde wonen, droeg, nogmaals eene waarschuwing prediken.

»En een derde Engel is hen gevolgd, zeggende met eene groote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld en ontvangt het merkteeken aan zijn voorhoofd, of aan zijne hand, die zal ook drinken uit den wijn des toorns Gods, die ongemengd ingeschonken is

Sluiten