Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in den drinkbeker zijns toorns en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer, voor de heilige Engelen en voor het Lam. En de rook van hunne pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geene rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld en zoo iemand het merkteeken zijns naams ontvangt."

•Hier is de lijdzaamheid der heiligen, hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van jezus." (Openb. XIV : 9-12).

Het is waarlijk niet de onachtzaamheid des Heeren, des getrouwen Herders , wanneer het beest tot kracht gekomen, de volken verleid heeft. Getrouwer en ernstiger kan niet gewaarschuwd worden, dan de Heere hier doet. Zijne Engelen dragen het Evangelie door de wereld, prediken Godsvrucht, vermanen Gode alleen heerlijkheid te geven. De Engel des gerigts kondigt den val van Baby Ion aan, en roept hare zonde over de aarde uit. Gods waarschuwende Engel predikt zijne bedreigingen, en sluit met datgene, wat Goè'van Zijne getrouwen en heiligen eischt:

1. Lijdzaamheid en op den Heere wachten.

2. De geboden houden van God en niet der menschen.

3. Geloof aan jezus christus.

Aan hen wordt beloofd, wat het volgende vers aankondigt: «Schrijf," roept de stem van den hemel johannes toe, »zalig zijn de dooden die in den Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hunnen arbeid, en hunne werken volgen met hen."

Ieder Christen, die de Schrift kent, de leiding der menschheid van den beginne tot heden beschouwd heeft, weet zeer wel, hoe zorgvuldig Gjds genade diegenen bewaart, die Hem liefhebben. Hij weet hen uit verdrukkingen te redden, voor zware beproevingen te bewaren, en voor Zijne eigene regtvaardige oordeelen, die Hij over de aarde brengt, te beschutten. In alle tijden, wanneer zware oordeelen naderen, neemt Hij de Zijnen, die te oud of te zwak zijn, om ze te dragen, of Hem te dierbaar zijn, om hen te verzwaren, weg. Zoo gingen de Aartsvaders allen in de rust, voor dat de zondvloed kwam; zoo verzamelde Hij ook de Aartsvaderen voor de verdrukking van

Sluiten