Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pharao's tijd. Zelfs Salomo zou den welverdienden val van zijn rijk niet aanschouwen. Daniël gaat rusten in zijn lot. — Daar wij ons liier slechts bij eenige wenken bepalen, zoo laten wij het aan bet nadenken van den lezer over, die in dei. stillen gang Gods door het menschelijk leven belangstellen, om hier verdere qasporingen te doen.

Ook voor den laatsten oordeelsdag der wederkomst vao christus en der verschijning Zijner toekomst zullen de lievelingen des Heeren ter rust gebragt worden. Zij zullen niet bedroefd .worden door de laatste, huiveringwekkende verwarring, welke de laatste strijd en het eindoordeel des Heeren over het Antichristelijke Baby Ion zal aanvoeren. De oordeelsdag is aangekondigd, Babyion dat door den wijn harcr hoererij de Heidenen dronken maakt, is aan het gerigt vervallen, benevens allen die zich aan haar overgeven en den naam en het merkteeken van het beest en zijn beeld aangenomen hebben. Voor dat nu het laatste begint, geeft de Heere uit genade aanleiding, dat men zuchten moet: Heere! Uwe heiligen zijn afgenomen!

Maar liefelijk en troostelijk is het vriendelijke woord, waarmede zij uit den tijd afgehaald worden. »Met de vaderen verzameld worden. Slapen eenen korten tijd, om in zijn lot op te waken. Maar hier zingt de Geest den zegezang: zalig zijn de dooden, die in den Heere sterven van nu aan! die in den Heere sterven!"

Wanneer dan allen weggenomen zijn, die de Heere voor de laatste verdrukkingen wil bewaren, verschijnt Hij zelf.

XHL

DE BRUID VAN DEN ANTICHRIST.

Van twee vrouwen is er sprake in de Openbaring. De eerste, die in het twaalfde Hoofdstuk in grooten nood een mannelijk kind baarde,

Sluiten