Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naam aannemen, haar merkteeken dragen, haar gehoorzamen, haar dienen, en haar hunne magt ter uitvoering harer gruwelen ter beschikking stellen. Van een anderen kant vereenigen zich alle krachten en heerlijkheden der aarde in haar. Alle volkeren stroomen naar haar toe, om in hare heerlijkheid deel te nemen, en zij maakt het middelpunt der magt en pracht uit

Maar bij tït alles: «zijn hare zonden de eene o-p de andere gevolgd tot den hemel toe."

De zonden van Babyion, de groote hoere worden in het volgende opgesomd:

1. »Zij heeft in hare hand eenen gouden drinkbeker vol van8 gruwelen en van onreinigheid harer hoererij!" (Openb. XVII: 4). De beker beteekent de pracht van de Antichristelijke eeredienst. Deze beker gliusterende en prachtig, vervoert en verlokt allen tot zich voor wie de vrouw der woestijn, het Evangelie, de regtmatige bruidvan christus, niet genoeg opgesierd is. De prachtige beker in de hand der in purper en scharlaken gekleede hoere bevat echter niet den Evangelischen laafdronk van het bloed van christus ; maar gruwelen., onreinigheid, en hoererij. Alzoo: afgodendienst, afgoderijen tooverij. Alle gruwelen in den beker der Babylonische hoere worden in een woord zamcngevat: «Gods-lastering!" Maar Gods-lastering is de valsche leer, dat is: elk ander Evangelie, dan dat jezus enZijne Apostelen hebben verkondigd. Gods-lastering is verder elke valsche Godsdienst1, elke plegtigheid, elke vereering en aanbidding, aanroeping en hoop die op eenig ander voorwerp, dan op den drieëenigeu God betrekking heeft. Dat alles is zoo zeer Gods-lastering, dat de Schrift het als hoererij aanduidt. «En ik Zag uit den mond des draaks en uit den mond van het beest, en uit den mond des valschen profeets, drie onreine geesten gaan, den vorschen gelijk. Want het zijn geesten der duivelen en zij doen teekenen, welke uitgaan tot dc koningen der aarde en der geheele wereld." (Openb. XVI : 13 en 14). Al de onreinigheid dezer drie verbondenen , eene helsche driecenheid, vulde den beker met hare val-

Sluiten