Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«che leer, fabelen en leugens, en reikt hem dengenen toe, die niet waken.

2. De groote hoere is tevens,,vol van de gruwelijkste zonden. »En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk: verborgenheid, het groote Babyion, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde." (Openb. XVU ; 5). «Zij is gevallen, zij is gevallen, het groote Babyion, en is geworden eene woonstede der duivelen en eene bewaarplaats van alle onreine geesten, en eene bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte." (Openb. XVIII : 2). «Hare zonden zijn de eene op de andere gevolgd tot den hemel toe, en God is harer ongeregtigbe.len gedachtig geworden." Alzoo wordt in de Schrift deze valsche Antichristelijke kerk, als inbegrip van alle gruwelen en als alle zouden bedrijvende aangeklaagd. Zij leoft van zonden , bedrijft ze, terwijl zij boete en bekeering verhindert. Ja, zij drijft handel met zonden en verzamelt de kooplieden. In dezen zin wordt zij ook als eene groote handelstad geschilderd. In de laatste strafperiode zullen deze kooplieden ook huilen en weenen, dat niemand meer hunne waren wil koopen. Maar in haren zondenloop is zij ook onbeschaamd, gelijk zij ook alle zonden, ondeugden , gruwelen en Gods-lastering ten toppunt drijft. »Ik zit als eene koningin en ben geene weduwe, en zal geenen rouw zien." (Openb. XVIII: 7).

3. De groote hoere wordt als verleidster aangeklaagd. Door deze zonde regtvaardigt zij den naam: hoere, welken "de H Schrift haar geeft! Zij wordt moeder der hoererij genoemd, «want uit den wijn des toorns harer hoererij hebben alle volken gedronken, en de koningen der aarde hebben gehoereerd en de kooplieden der aarde zijn rijk geworden uit de kracht harer weelde" (Openb. XVIII : 3). »Eu het beest werd gegrepen, en met hetzelve de valsche profeet, die de teekenen in de tegenwoordigheid van hetzelve gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteeken van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beest aanbaden." (Openb. XIX : 20). Zij verleid alzoo tot afval van christus, tot de valsche leer, afgodenj, afgodendienst, tot alle zonden en gruwelen. Daarenboven verleidt zij

Sluiten