Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volkeren op de aarde, zelfs de Heidenen, die zij voorgeeft te bekeeren; zij verleidt de koningen en de magtbebbenden, dat zij zich vereenigen tot een gruwelijk verbond tegen God en Zijn volk. Dit verbond, het werk der hoere en van den Antichrist, wordt voorgesteld onder het beeld: »Ik zal u zeggen de verborgenheid der vrouw en van het beest, dat haar draagt, hetwelk de zeven hoofden heeft, en de tien hoornen."

• Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit den afgrond en ten verderve gaan, eu die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn (welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld) ziende het beest, dat was en niet is, hoewel het is. Hier is het verstand, dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen, op welke de vrouw zit, en het zijn ook zeven koningen."

»De vijf zijn gevallen, en de één is, de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds' blijven. En het beest, dat was eh niet is, die is ook de achtste koning en is uit de zeven en gaat ten verderve. En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen magt ontvangen op ééne ure met het beest."

«Dezen hebben eenerlei meening en zullen hunne kracht en magt het beest overgeven. Dezen zullen tegen het Lam krijgen en het Lam zal hen overwinnen." (Openb* XVII: 7—'14).

Zoo wordt de geheele aarde verleid door den Antichrist en zijne magt, om tegen het Lam te krijgen!

4. Eene bij uitnemendheid zware aanklagt tegen het Antichristelijke rijk maakt het bloed der heiligen dat vergoten is door de vereeniging van den draak, den Antichrist en het tweede beest met de hoere.

»En ik hoorde den Engel der wateren zeggen: Gij zijt regtvaardig, Heere! Die is en Die was en Die zijn zal, dat Gij dit geoordeeld hebt. Dewijl zij het bloed der heiligen en der profeten

Sluiten