Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergoten hebbeu, zoo hebt Gij hnn ook bloed te drinken gegeven; want zij zijn het waardig." (Openb. XVI: 5 en 6).

»En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk: Verborgenheid; het groote Babylou, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getutgen van jezus. (Openb. XVII: 5 en 6).

»Uwe kooplieden waren de grooten der aarde , want door uwe tooverij zijn alle volken verleid geweest. En in dezelve is gevonden het bloed der profeten en der heiligen en alle dergenen, die gedood zijn op de aarde." (Openb. XVIII : 23 en 24).

Toen nu het Evangelie over het Romeinsche Keizerrijk zegevierde en de hemel zich in lofzangen verheugde, dat het kruis op aarde verhoogd werd, meenden de martelaren, dat de dag des Heeren nabij was. Zij riepen daarom het oordeel over degenen, welke hun bloed op aarde vergoten hadden. Alleen de Heere vertroostte hen met het witte kleed der heerlijkheid en het woord : »dat zij nog eenen kleinen tijd'rusten zouden, tot dat ook hunne broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij." (Openb. VI : 11).

Deze voorzegging wordt vervuld door den draak in verbindtenis met den Antichrist en het beest, dat sluipt en zich voordoet als het Lam en spreekt eri handelt als de draak. De tien hoornen zullen eindelijk de hoere haten en zullen haar woest maken en naakt. »Want God heeft hun in hunne harten gegeven, dat zij zijne meening doen en dat zij eenerlei meening doen, en dat zij hun koningrijk het beest geven, tot dat de woorden Gods voleindigd zullen zijn." (Openb. XVn: 17 en 18).

Alzoo, de krijgen op aarde in de Christenheid, het ombrengen der geloovigen om des Evangeliums wille zijn het werk van het beest, den ongeregtige, den mensch der zonde. De Antichrist vereenigt al het booze en ongoddelijke wezeu in zich, en vergiet het bloed der heiligen in stroomen, want hij is dronken van het bloed!

Dit komt met alle voorzeggingen der Heilige Schrift overeen. D e

Sluiten