Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duivel is vader der leugen en moordenaar van den beginne! Het zal dus wel de eigene schuld van al diegenen zijn, die in zijnen val ingewikkeld, zijne straf met hem dragen zullen; .want de Heere heeft van de grondlegging der wereld tot heden daarvoor gezorgd, dat ieder voor zijne gemeenschap zich wachten en uit haar tot jezüs • christus en Zijn Evangelie kan komen.

De gruwel der afgoderij en alle soorten van afgodendienst van de aanbidding der menschen tot de aanbidding der dooden, ja der doodsbeenderen, van de beelden en werken der menschen tot aan de dieren dienst.

Het plegen der onnatuurlijkste ondeugden en van alle zonden, door verkeering van het natuurlijk gebruik der gaven Gods in een onnatuurlijk.

De haat tegen Gods woord en de volheid der leugen in tooverij, uitdenken van fabelen en lasteringen van God en jezus christus, ter verleiding der volkeren.

De vereeniging van alle aardsch geweld in eene betooverende en bedriegelijke magt, om de geloovigen om te brengen en het bloed der heiligen te vergieten.

Dit zijn de daden, werkingen en krachten van den Antichrist, waaraan hij door allen erkend wordt: «welker namen geschreven zijn in het boek des Levens des Lams, dat geslacht is van de'grondlegging der wereld!" (Openb. XIII : 8).

Om voor het eindlot dezer boosaardige magt van leugen en moord te redden, wat gered kan worden, en te bewaren, wat bewaard kan worden, gaat de Engel met het eeuwig Evangelie, nog eenmaal door het Lam uitgezonden, door de wereld. Hij brengt het tot alle heidenen, volkeren, geslachten en talen.

Hij roept met de magt van jezus christus door de wereld: Vreest God en geeft Hem heerlijkheid; want de ure Zijns oordeels is gekomen, en aanbidt Hem, die den hemel en de aarde, en de zee, en de fonteinen der wateren gemaakt heeft." «Gaat uit van haar mijn volk! opdat gij aan hare zonden geene gemeen-

Sluiten