Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schap hebt en opdat gij van hare plagen niet ontvangt. Want hare zonden zijn de eene op de andere gevolgd tot den hemel toe en God is harer ongeregtigheden gedachtig, geworden." (Openb. XIV : 7 ; XVIII : 4).

»En een derde Engel is hem gevolgd, zeggende met eene groote stem: Indieui.iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteeken aan zijn voorhoofd, of aan zijne hand, die zal ook drinken uit den wijn des toorns Gods. (Openb. XIV : 9 en 10).

XIV.

DE WEDERKOMST VAN CHRISTUS TEN OORDEEL.

De AntW&r^, wordt wel doodelijk gewond door den adem des monds van christus, welke is Zijn woord. Het eeuwig Evangelie wordt door den Engel, door het Lam gezonden, aan alle heidenen, volkeren en Uien verkondigd! Maar tegelijk gaat ook een tweede en ecu derde Engel door de wereld. Deze Engelen zijn allen dienstknechten des Heeren.

Tot aan het veertiende Hoofdstuk van de Openbaring en in dit tot aan het zevende vers, is alles klaar eu duidelijk , wijl zij tot zoo ver vervuld is. Zoo is het met alle voorzeggingen der Sehpift, Zij worden helder in de vervulling, en laten de toekomst, in heilige gezigten (visioenen) gehuld, vermoeden ! Hoj meer de vervulling der Goddelijke raadsbesluiten nadert, des te onwaarschijnlijker komen de uiterlijke wereldbetrekkingen voor. Maar voor de uitverkorenen dient zoo wel de veriedenheid, als ook het troostelooze tegenwpordige tot versterking des geloofs. De wereld schouwt vertwijfeld, naar hel westen, waar ook de laatste; schemering, in duisternis

9.

Sluiten