Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vétöwijnt; maar de kinderen Gods heffen hatme hoofden op, en zien naar het Oosten, van waar de heerlijkheid nadert. Het bijgeloof ziet te middernacht spoken, het geloof de wederkomst des Heeren te gemoet.

De toekomst of wederkomst van chmstÜS behoort ook onder die voorwerpen des geloofs, welke zonder verwerptóg van de geheele Heilige Schrift en alle openbaring Gods in de Christenheid zelve , niét geloochend knnnen worden. Zij is in de Schrift, zoowel door jezus christus zélven, als ook door Zijne Apostelen zoo duidelijk uitgesproken , dat zij nooit door de kerk betwijfeld kon worden. De Christenen zijn daarom te allen tijde in deze verwachting het eens geweest. De Apostelen hebben haar te gemoet gezien. In het geloof aan deze verwachting ging DANiëL de rust in en slapen alle Heiligen, rusten onze vaderen. Wij zien haar dagelijks te gemoet en ontslapen in de hoop op die wederkomst, al zou de Héere nog langer met de wereld geduld hebben.

Gelijk de Vaderen naar Zijne komst uitzagen, en velen baar werkenjk' beleefden ; zoo zien wij uit naar zijne wederkomst, en zullen haar eindelijk aanschouwen.

Het komt ons wel niet toe, de tijden of gelegenheden , die de Vader in Zijne eigene magt gesteld heeft, te weten (Handel. 1:7); maar de Heere heeft ons tncB^tdrukkelijk 'igeboden op de teekeneh der tijden acht te geven, die Zijne toekomst voorafgaan, en hare aannadering zuHeo verkondigen '(Matth. XXIV; Luc. XXI; Dan. XI; Openb. XIV enz). Dat deze teekeuen zijn , zoo als zij beschreven worden, dat bovenal de ongeregtigheid vermenigvuldigd wordt, en de daaruit noodzakelijk voortvlóeijehde verdrukking openbaar wordt, mag ons'biet bevreemden. De zondeen hare verschrikkelijke gevolgen maakten een Verlosser noodzakelijk. Het is dus natuurlijk, dat de voleinding der zonde en der ellende, ook de wederkomst de» Heëren veroorzaken zulltib. Zoolang in den mensch en in de menschelijke betrekkingen nog eene kracht ligt, om het booze te besturen, pleegt over het. algemeen God nooit onmiddellijk tusschen beide te

Sluiten