Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen. Slechts dan, als alle= menschelijke kracht uitgeput en in de gewone betrekkingen geen reddingsmiddel meer voorhanden is; wanneer geene kracht op aarde niet meer toétókende is, om het booze te beteugelen en den ondergang van het goede te weren; dan komt de Goddelijke Almagt tusschen beide! Wij gelooven dit in het voorgaande door den gang van het Godsrijk op aarde, genoegzaam aangetoond te hebben.

De Openbaring kondigt ons voor de Christelijke kerk denzelfden gang in de gebeurtenissen aan i vervolging der Apostelen en des EvangeliumS; zegepraal der Evaugelische waarheid over het Heidendom, strijd van Satan daartegen ; valsche Christus en valsche profeten van buiten; Antichrist en valsche Apostelen van binnen; zegepraal van het beest uit de zee, of van den Antichrist, over de heiligen ; de tusschenkomst des Heeren en de doodelijke verwonding van het beest, met het zwaard des Goddelijken monds, de genezing van het beest en zijne versterking door een tweede beest; de draak het eerste en het tweede beest; in bet verbond.

Hunne zege! Dit is de gang der dingen op aarde en door deze louteringen moet de kerk van Christus gaan. Gelijk in het Oude Verbond onderwerpt Satan de wereld aan zich. Christus wordt voor niets geacht, en de afval wordt door de helsche drieëenheid deels door de groote hoere en haren zwijraelbeker onder de geweldigen der aarde, deels door moord en dwinglandij onder het volk volbragt. Zelfs de uitverkorenen zijn in gevaar. Hun sterkt de Heere het verbond door den Engel des Evangeliums aan alle heidenen, geslachten en natiën in alle talen. Deze laatste daad van den Heiland bewaart en verzamelt Zijne uitverkorenen uit alle gewesten en tijden! Het

woord , hêt eeuwig evangelie !

• Mijne schapen hooren MTjne stem en Ik ken dezelve enz ij volgen Mij. Enlkgeefhunhet eeuwige leven;en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid en niemand zal dezelve uit Mijne hand rukken." (Joh. X: 27, 28)-

Maar als de Herder met Zijne eigene stem roept, dan is Hij niet

Sluiten