Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ver verwijderd, dan kunnen Zijne schapen Zijne stem hooren, dan is Hij nabij! Het is alsdan een teekeu, dat Hij Zijne . kudde wil aannemen. Hij doet dit in tijden van verwarring, (mönnding en zegepraal van Satan. Een oud spreekwoord zegt: »als de nood op het hoogst is, dan is God het meest nabij."

De Openbaring kondigt dan ook met de verspreiding van den Bijbel in alle talen onder alle heidenen en natiën en in alle tijden aan, dat: »de ure Zijns oordeels gekomen is." (Openb.XIV:7). Het is hetzelfde wat de Heere jezus voorzegd heeft: »En dit Evangelie des Koningrijks zal in de geheele wereld gepredikt worden tot eene getuigenis allen volken, en dan zal het einde komen." Matth. XXIV : 14). Wij zien in den Engel, die het eeuwig Evangelie in het midden des hemels aan alle natie, en geslacht, en taal en volk verkondigt, de vervulling dezer voorzegging. Hierop volgt ook onmiddellijk de aankondiging des oordeels door denzelfden Engel.

Deze verspreiding van het Evangelie in alle talen, onder alle heidenen, geslachten en natiën als ware het de laatste daad van genade van den Heere, voor Zijn oordeel. De prediking luidt: • Geeft God heerlijkheid! Babyion is verworpen. Met baar allen, die het beest aanbidden en zyn toeken aannemen, en daardoor aan de hoererij met dc groote boere deel nemen !"

De heiligen worden voor de verdrukking der laatste plagen en voor het oordeel over de aarde, die nu als een valstrik komen, weggenomen, zijn zalig in den Heere!

De Heere oordeelt! »En ik zag, en ziet, eene witte wolk en op de wolk was een gezeten, des menschen Zoon gelijk, hebbende op Zjjn hoofd eene gouden kroon cn in Zijne hand eene scherpe sikkel." /Openb. XIV : 14). Tot biertoe is nu alles klaar, en op de geschiedenis der Christelijke kerk van de hemelvaart van christus tot op onze dagen, van toepassing. Wat vervuld is, dat is ook verstaanbaar !

Maar nu treden wij in de laatste tijden en met dezen komt het laaiS'e woelen van Satan. De laatste plagen worden over de aarde

Sluiten