Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

>En de vrouw, die gij gezien hebt, is.de groote stad, die het koningrijk heeft over de koningen der aarde."

Te midden van dit woelen gaat het oordeel des Heeren voort. Het negentiende en twintigste Hoofdstak behelst de aankondiging daarvan. Niemand kan dit verklaren. Te vergeefs tracht men deze openbaringen duidelijk in te zien. Zoodra men van datgene, wat God ons wil laten weten, verder gaat, vervalt men in dwalingen. De nieuwsgierigheid naar tijd en toekomst, heeft van het begin der kerk aan, vele dwalingen, zoo als die der Chiliasten, Apokatasten enz. verwekt Voor ons is het volgende genoeg, dat de Heere, tot versterking van ons geloof en bewaring van de lijdzaamheid Zijner heiligen heeft willen openbaren.

In den laatsten tijd zal het woeden der belsehe magten vreessehjker zijn dan ooit; doch de Heere regeert te midden van dit oproer, De uitverkorenen houden zich verre van het woeden der wereld en mengen zich niet in haar doen. Juist in het oogenblik, dat Satan volkomen los zal zijn, de ketenen verbroken heeft en zijn masker zal afgeworpen hebben, zal de Heere Zijn oordeel voleinden! Het einde zal verschrikkelijk zijn : voor den draak, het beest, den valschen profeet en allen, die niet geschreven zijn in het boek des levens!

Op de opstanding der dooden volgt de heerlijkheid der gezaligdeu in het rijk van jezus christus.

Het nieuwe Jeruzalem wordt hier het rijk van jezus Christus genaamd ! Eeuwige vrede woont er. Geen vijand dreigt meer , want de booze, de verleider met zijnen geheelen aanhang is voor eeuwig gebonden. De dooden verrijzen. De tranen van den strijd worden van hunne oogen gewischt. God is hunne zon en zij verheugen zich in het licht. Leven, blijdschap , vrede en vreugde genieten zij voor Gods aangezigt, eeuwiglijk en altoos! Niet meer blootgesteld aan het gevaar, zoo als in het Paradijs, zijn de poorten van hetzelve bewaard, zoodat in haar niet zal inkomen iets, dat ontreinigt, gruwelijkheid doet en leugen spreekt! Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Heere.de God' der heilige profeten heeft

Sluiten