Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diepen middernacht der afgodendienst onderging. Oe draak heerschte in het oosten, de moord in het westen. Toen klonk het hemelsche lied : >Eere zij God, inde hoogte !" Het werd van lieverlede helderder. Voor de zon gaat echter koude wind voor , en ruischend vliedt de nacht. Het zijn de laatste vleugelslagen der duisternis en van den nacht,die voor den opgang der zon vliegt 1

Zoo is ook het gewoel, het verwarde geschreeuw, het huilen der wilde dieren, nachtuilen en vleermuizen , van onze dagen: het teeken van de naderende komst des Heeren!

XV.

BESLUIT.

Het is , zoo als wij reeds aangeduid hebben, niet het doel van deze proeve om in den raad God», dien Hij in Zijne diepe wijsheid zich voorbehouden heeft, in te dringen; maar veeleer het verledene te onderzoeken, het tegenwoordige met Gods waarschuwingen te vergelijken, en ons voor de toekomst toe te rusten.

Wie Christen zijn wil, moet het geheel zijn. Hij moet zijn leven zijne hoop, zijn. geloof aan dc Schrift onderwerpen, en door de Schrift in alle deelen laten regelen. Het leven eu de zaligheid kunnen niet van standpunten, meeningen, stellingen en magtspreuken afhangen. Zij, die zich uit dergelijke bouwstoffen toekomstige woningen bouwen, bouwen ze op zand en als de stormen en waterstrooraen komen, zullen zij instorten. De Apostel petrus verwijst ons naar het profetische woord, dat zeer vast is. Jezus christus beveelt den verstandigen op de steenrots te bouwen; want dan zullen de golven van het wercldgcngt hen niet overvallen.

De wederkomst van jezus christus en het wereldgerigt

Sluiten