Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn echter twee profetische woorden, welke een wezenlijk deel van het Christelijk geloof uitmaken. Zonder te bekennen: «Ik geloof, dat jezus chbistus aan de regterhand des Vaders gezeten is, van waar Hij komen zal, om te oordeelen beide de levenden en de dooden;" kan niemand op den naam, veel minder op de toekomstige zaligheid van een Christen aanspraak hebben. Wanneer in onze dagen aan dit geloofsartikel zoo weinigigewigt gehecht wordt, en diegenen welke om hun eeuwig lot bekommerd zijn, zoo zeldzaam zijn, dan is dit weder eene vervulde voorzegging. Jezus christus zegt uitdrukkelijk : »dat in den laatsten tijd de ligtzinnigheid zoo toegenomen zal zijn, als in de dagen van noach." Daar heeft de Heere, omdat het eene bijzondere bezoeking betrof, zelfs den tijd aangekondigd, wanneer het strafgerigt zou aanvangen. De menschen waren gewaarschuwd en noach bouwde op Gods bevel de arke, en toch. werd de ongeloovige wereld door den vloed overvallen.

Nog eene andere verschijning moest inderdaad de menschen voorzigtig maken. Toen het jaar een duizend, na christus geboorte, aanbrak, verbeeldde zich de Christelijke wereld, dat met dezen aanvang ook de wederkomst van jezus christus verbonden was. ,Hoe weinig dit bijgeloovig;gevoelen, door de uitspraken:van christus, de Profeten of Apostelen geregtvaardigd was, greep het toch de Christelijke wereld aan. Deels had dit bij ernstige gemoederen, eene opregte bekeeringvten gevolge; want men leest, dat velen hun .huis bereidden, zich met vijanden verzoenden, onregtvaardig goed teruggaven , enz.; maar bij het meerendeel werkte dit gevoelen verkeerdheden, onzinnigheid en zelfs wrevel. Opmerkelijk blijft echter het verschijnsel, dat de mensch zich door zijnen eigen zin cn inbeeldingen tot de grootste offers en besluiten laat leiden; door sluwe drogredenaars tot de waanzinnigste dwaasheden laat verleiden; terwijl hij Gods woord wederstaat en de overtuigendste waarheid veracht.

Ook hier geldt het weder: «De menschen hebben de duisternis liever dan het licht!

Op dit, door Satans verleiding in ons gewerkt verderf, bouwt hij

Sluiten