Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hetgeen wij in dit geschrift in het bijzonder, beschouwd hebben, betreft vooral den Antichrist. De Heilige Schrift, zoowel bet Oude als bet Nieuwe Testament, kenschetst den Antichrist als werktuig van Satan, van welken deze zich bedient, om de mmschen in de voorbereiding op de toekomst van christus te verhinderen, hen van jezus christus af te trekken, hun het heil te doen verliezen en in de eeuwige dienstbaarheid van de leugen, den moord en de hel te brengen.

Deze verzoeking is ter beproeving des geloofs, ter oefening der nieuwe gehoorzaamheid in Christus en der liefde tot Hem, onontbeerlijk. In dezen strijd met Satan, den Antichrist en den valschen profeet, moet het geloof, de liefde, en hoop der heiligen schitteren en openbaar worden. O, zalig zijt gij lieve ziele, die geloofd hebt! Zoo zal eens de welkomsgroet des hemels diegenen tegenkhhken: »die uit de groote verdrukking komen; ën zij hebben hunne lange kleederen gewasschen en hebben hunne lange kleederen wit gemaakt in het bloed des Lams!"

Maar opdat geen mensch zeggen kan, dat hij boven vermogen verzocht is geworden, staat de genade waarschuwend en de Heilige Geest leerende ons ter zijde! Wij hebben tot hiertoe alleen op Hem gelet als wij Gods woord en Zijne waarschuwingen en leeringen lazen. En ten opzigte van twee gewigtige dingen: den antichrist en de wederkomst des Heeren is ons het volgende duidelijk geworden:

1. Jezus christus heeft beloofd weder te komen, zooals Hij ten hemel gevaren is (Matth. XVI: 27 ^- XXIV: 30 — XXV : 31; I Thess. IV: 16; Hand. I : 11).

2. Tot op Zijne wederkomst ten oordeele, schilderde Hij zoowel als Zijne jongeren, den tijd op aarde, als een zwaren strijd van het licht met de duisternis, van het rijk Gods met Satan.

3. Zoowel in- als uitwendige vijanden, zal Satan, de vorst dezer eeuw, die na het heengaan van jezus komt, tegen Hem en de Zijnen oproepen.

4. De gevaarlijkste dezer vijanden, zal de ongeregtige zijn, die door .Satans magt als een Antichrist, valsche Christus, tegenover den waren christus gesteld wordt.

Sluiten