Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Deze verschijnt,nog ten tijde der laatste Apostelen, zoodra-die onder hen, die hem nog wederhoudt, weggedaan wordtl

6. Maar de Antichrist duurt voort van den dood van dezen Apostel tot op de toekomst van christus. Hij beweegt- zich in het verborgen ten tijde van padxü», is openbaar ten tijde van «mannes; maar wordt omgebragt door den adem des Geestes Gods en de verschijning der toekomst van jezus christus,

7. Het is alzoo eene opvolging van menschen in langen tijd, welke sleeds hetzelfde doel van Satan vervolgen.

8. Deze Antichrist is echter niet buiten, maar binnen de kerk.

9. Hij maakt zich meestérivan geloof, leer en geweten, en verheft zich boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt

10. Hij' matigt zich eindelijk Goddelijke eer aan, daar hij zich óp den troon van christus plaatst. Hij gaat zelfs zoo ver, dat hij zich, in den tempel Gods als een God neerzet en zich vertoont, dat hij God is.

11. Dit alles geschiedt door de werking van Satan , die daarom zulk eeneiigroote magt verkrijgt, daar de menschen de liefde der waarheid niet hebben aangenomen, dat zij zalig zouden worden.

12. De Antichrist zal door den bijstand van den Duivel, in alle kracht, en teekenen en wonderen der leugen werken, en daardoor het bijgeloof door'krachtige dwalingen versterken en straffen.

13. De begeerte naar de ongeregtigheid, waardoor de menschen1 de waarheid niet gelooven, is oorzaak dat de verzoeking hun tot strafgerigt wordt. Daardoor wordt de boosheid van den Antichrist zoo gesterkt, dat indien de Heere zijne dagen niet Verkortte, geen mensch zalig zou worden.

14. Om echter de Zijnen te bewaren, openbaart de Heere al de boosheid van den Antichrist, en vertoont in beelden, die schrede voor schrede den gang der dingen vergezellen, den Christen tot waarschuwing, het woelen van dén Antichrist.

Sluiten