Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15. Zijn optreden wordt bij het opkomen van een beest uit de zee vergeleken. De zeven hoofden, tien kroonen, en tien hoornen kondigen zijne groote magt en aardsche heerlijkheid aan, die hij verkrijgen zal. Als een pardel zal hij alle kleuren aannemen, met beerenvoeten zal hij de kerk"vertreden, en met de wreedheid eens leeuws , brullen en moorden.

16. De draak, dat is de Duivel,' zal hem zijne kracht, zijnen troon en groote magt geven.

17. Het zwaard des Geestes, dat is het woord Gods, verwondt hem doodelijk. Intusschen wordt deze wonde genezen en de aarde maar niet de geloovigen in christus verwondert zich daarover en gaat voort het beest aan te bidden. Wie is het beest gelijk! ?

18. Maar het beest is een mond gegeven, vol Godslastering, of zooals paulus zegt: vol leeringen des Duivels. Zij verbieden te huwelijken, en bevelen zich van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft, dat zij met dankzegging ontvangen worden.

19. De Antichrist lastert God, lastert Zijnen naam, Zijn tabernakel, en die in den hemel zijn.

20. Het beest voert krijg met de heiligen, eu overwint hen. Hier op wordt het van allen aangebeden, wier namen niet in het Boek des levens geschreven zijn.

21. Maar wijl de Antichrist van het zwaaid des woords Gods doodelijk gewond is, zendt de draak een tweede beest hem ter hulp.

22. Dit tweede beest onderscheidt zich daardoor van het eerste, dat het onder den naam en de gedaante des Lams optreedt, maar de spraak van den draak, en alle lastering en leeringen van het eerste beest spreekt. Het wordt ook de valsche profeet genoemd.

23. Het beest doet alle magt van het eerste beest voor hem, dat van de doodelijke wonde is genezen. Het doet groote teekenen enverleidt door list en huichelarij, diegenen, welke op de aarde wonen, dat 'ÜJi 'voor bet eerste beest een beeld maken en het aanbidden.

24. Satan geeft dit beest ook alle magt, en dit tweede beest geeft deze magt aan het eerste beest.

Sluiten