Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de stad op zeven heuvelen, Baby Ion, is het bloed der profeten en heiligen gevonden geworden, en van al degenen, die op de aarde gedood zijn. Van haar is dus al het vervolgen, al het vermoorden van de getuigen van christus en alle oorlogen onder Christelijke volken uitgegaan.

Tegen dit alles, en als Satan door deze zijne werktuigen, het toppunt zijner magt bereikt beeft en in de zegepraal zijner boosheid jubelt, doet de Heere eene stille Godsdaad. De hoere houdtden beker harer onreinigheid omhoog, maakt magtigen en geweldigen dronken en bedwelmt met den tooverdrank harer gruwelen en hoererij de volken. Alles bidt beelden, de hoere, beesten, draken aan: daar staat het Lam op den berg Sion.

Het zendt eenen Engel, vliegende in het midden des Hemels, die heeft het eeuwig evangelie te verkondigen aan degenen, die op de aarde wonen. Hij brengt het in alle talen, aan alle heidenen, geslachten en natiën.

Deze daad Gods zien wij in onze dagen in hare vervulling. Het is de verspreiding der heilige schrift

in alle talen, over de gansche aarde.

Wij weten dus, waar wij staan!

Deze algemeene verspreiding van het eeuwig Evangelie in het midden des hemels, in alle talen, aan alle heidenen, geslachten en natiën, wordt door de levendige verkondiging vergezeld.

De evangelische zending predikt aan allen, in alle talen, bij alle heidenen en natiën :

Vreest God! geeft Hem heerlijkheid, die den hemel, en de aarde, en de zee en de fonteinen der wateren gemaakt heeft

Wie dit ontkennen kan, wien de duidelijkheid dezer voorzegging in hars vervulling in onze dagen niet in het oog springt, voor dien zijn de profetische Schriften over 't algemeen niet voorhanden.

10.

Sluiten