Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de toekomst des Heeren. Maar wanneer zal men meer op zijne hoede zijn, dan wanneer de Heere dingen doet, waaraan Hij Zijne toekomst en Zijn oordeel beloofd heeft te verbinden ? Nu zegt echter jezus christus , dat wanneer het Evangelie aan alle volken der aarde, niet tot bekeering, maar hun'tot eene getuigenis gepredikt wordt, alsdan zal het einde komen! In de Openbaring wordt door den .Engel het eeuwig Evangelie werkelijk in alle talen tot alle volkeren gebragten zij worden opgeroepen met luider stem, God heerlijkheid te geven en te gelooven. Als beweeggrond, waarom zij gelooven moeten, voert de Engel aar. : «want de ure Zijns oordeels is gekomen."

Onmiddellijk daarop volgt een tweede Engel en kondigt Babylons val aan.

Een derde Engel waarschuwt nog eens voor de aanbidding van het beest, den Antichrist, het aannemen van zijn merkteeken en de bedreiging van den Goddelijken toorn.

De heiligen worden weggenomen zoo als voor den zondvloed.

Eindelijk verschijnt de Zoon*des menschen in de wolken! (Openb. XIV : 14: Matth. XXV : 31).

Men moet of aan den profetischen inhoud der Schrift, dus ook aan den 'Bijbel en de Openbaring, volstrekt geene waarde. hechten; of gebeurtenissen erkennen, die God voor onze oogen doet plaats grijpen.

Het volgende is echter duister; van daar behoort alles, 'gelijk het einde zelf, tot de toekomst. Maar het geschiedt niet, zoo als vele geloovigen zich "door aangename bespiegelingen voorstellen, door eene algemeene bekeering, of door den ingang van de volheid der Heidenen, die voor anderhalf duizend jaar reeds begonnen is; maar: door den afval, zoo als dit ook bij Zijne menschwording het geval was.

Het is een verwonderlijk schouwspel, dat ons van het zestiende tot het twintigste Hoofdstuk voorgesteld wordt. In het veertiende Hoofdstuk wordt ons de oordeelsdag plegtig aangekondigd, de Zoon des menschen verschijnt, de sikkel wordt uitgezonden en de wijnpersbak

Sluiten