Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feu vooraf. Zoo als daar de gehoorzaamheid Israëls millioencn voor den verdervende!) Engel Gods redt, zoo voert ook thans de Heere Zijn volk uit Babyion. «Gaat uit van haar, mijn volk! opdat gij aan hare zonden geene gemeenschap hebt, en opdat gij van hare plagen niet ontvangt. Want hare zonden zijn de eene op de andere gevolgd tot den hemel toe en God is harer ongeregtigheden gedachtig geworden."

Het negentiende en twintigste Hoofdstuk geeft treffende heelden van het eindlot van Babyion, den Antichrist, den valschen profeet en van alle levenden en dooden, die niet gevonden worden geschreven in het boek des levens.

Het rijk des vredes, het rijk van jëzus neemt Zijne uitverkorenen op : «Ziet, de tabernakel Gods is bij de menschen en Hij zal bij hen wonen en zij zullen Zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hunne oogen afwisschen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn, want de eer*te dingen zijn weggegaan."

«En die op den troon zat, zeide: Ziet, Ikmaak alle dingen nieuw: Eb Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze

woorden zijn waarachtig en getrouw. En Hij sprak tot

mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde: Ik zal den dorstigen geven nit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint, zal alles beërven : en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn!" (Openb. XXI : 3—7).

Wij herhalen nog eens onze woorden. Men moet óf de geheele Heilige Schrift verwerpen , dus door den afval daarvan, hare voorzegging op eene voor zich zeiven hoogst ongelukkige wijze vervullen; óf aan eene zoo plegtige betuiging uit Gods mond vol geloof en opmerkzaamheid schenken. Er is in de geheele Heilige Schrift geene Godsdaad, geen woord Gods , geene belofte, die plegtiger, krachtiger en verhevener is uitgesproken, dan de zoo even- aangetogene rede

Sluiten