Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den Almagtigen Cod. Indien het vier en twintigste Hoofdstuk van het eerste boek van mozes met onweerstaanbaar geweld aangrijpt, en schier onwillekeurig tot aanbidding voor den troon Gods stemt ; 200 is deze Nieuw-Testamentischc verschijning Gods in Zijne genadevolle heerlijkheid en magt verpletterend! Wij kunnen sléchts loven en aanbidden. »De lof en de heerlijkheid en de dankzegging en de kracht zij onzen God en het Lam."

Onmogelijk kan de Heilige Geest deze openbaringen, die waarachtig en getrouw zijn, gegeven hebben, zonder dat het Zijn wil is geweest, haar de aandachtigste, ernstigste en opmerkzaamste behartiging te verzekeren !

Wij gelooven, dat zij bijzonder in onzen tijd aan allen, die eene hoop op het eeuwige leven en geloof aan Gods getuigenis in zich omdragen, ter harte moeten gaan. Thans nu zelfs de meest wereldschgezinden bekennen, dat zij zonder uitzigt, wensch en verwachting op de toekomst zijn, zal het des te meer tijd zijn op den Engel met het eeuwig Evangelie heen te wijzen.

De magten der duisternis hebben een duister voorgevoel van haar oordeel, zij beraadslagen, sluiten hare gelederen,'trachten hare magt te Versterken» spannen de netten harer verleiding over de geheele aarde uit!

Waakt en bidt, hij is daar de verrader! Maar die uit God is, die hoort het woord Gods!

Sluiten